بسم الله الرحمن الرحیم      فرستادن ماهواره ایرانی به فضا رابه همه ایرانیان و آزادکان جهان تبریک میگوئیم.

دسته ها :
چهارشنبه سیم 11 1387

بسمه تعالی

میلاد امام کاظم (ع) بر مهدی(عح) مبارکباد

بسم الله الرحمن الرحیملبیک یاخامنه ای ، لبیک یاحسین به پاس لبیک به ندای رهبرمعظم انقلاب اسلامیحضرت آیت الله العظمی خامنه ای"مدظله العالی"وبه منظور خونخواهی لاله های سرزمین مظلوماز افراد داوطلب اعزام به این سرزمین ثبت نامبعمل می آید.علاقه مندان جهت ثبت نام به سایتهایمراجعه نمایند.فرهنگیان و دانش آموزان شهادت طلب اسلامIn the name of god compassionate & mercifulMuslimsUnite against                                                      the genocide of Israeli regimeAt gazaAnd rescue gaza,s peopleAnd save themFrom the attacks &Condemn the barbarity & extremismZionist& break the silenceloud against war& prosecute the all Zionist,s criminal action& defeat them andboycott the economic commercial with themand cut off the relation with them& prosecute the using banned weaponsphosphoric  shelling & chemical bomband resist at facing with enemyif God want the resistance forces of gaza& palestain will be victoyand the muslims prayer to them.++++++++++++++moallemblog++++++++++++++++بسم الله الرحمن الرحیممسلمانان برعلیه نسل کشی رزیم اشغالگراسرائیلدرغزهمتحدشویدومردم غزه را نجات دهید وآنان راحفظ کنیداز حملات رزیم اسرائیل ومحکوم کنیدوحشیگری وافراط گرایی صهیونیستهارا و سکوت را بشکنید وفریاد بکشیدبرضدجنگ وموردتعقیب قانونی قراردهیدهمه جرائم و جنایات صهیونیستها را وشکست دهیدآنها را باتحریم اقتصادی و بازرگانی آنها وتمام روابط راباآنان قطع کنید واستفاده ازسلاحهای ممنوعه وبمباران شیمیایی وحملات فسفری آنان را موردپیگرددادگاه جنایتکاران جنگی قراردهید ومقاومت کنیددرمواجه و نبردبادشمن وانشاءالله که نیروهای مقاومت غزه و فلسطینپیروزخواهندبود ومسلمانان برای پیروزی آنها دعا میکنند.++++++++++++معلم بلاگ+++بسم الله الرحمن الرحیممعصوم(ع)میفرماید:عِزَّ مَن قنِعَوَ ذَلَّه مَن طَمَعَ.کسیکه قناعت کند بزرگی میابدوکسیکه طمع کند خوارمیشود.+++++++++++++++++++معلم بلاگ++++++++++باسمه تعالیفرزند هنرفرزند هنرباش،نه فرزند پدرفرزند هنر؛ زنده کند نام پدر+++++++++++++معلم بلاگ++++++++یا رحیمحضرت امام رضا(ع)میفرمایند:بهترین حالت انسان،صبرکردن و انتظارفرج کشیدن است.++++++++++++++معلم بلاگ+++یامنّانحضرت امام صادق(ع)میفرمایند:خداهمه کارهای مومن رابه خودش واگذاشته،مگر پذیرش ذلّت.++++++++معلم بلاگ+++یاکریمحضرت محمدمصطفی(ص)میفرمایند:هرکس سوره قلم رابخواند،خداوندصواب کسانی راکه دارای حسن خلقندبدو عطا میکند.++++++++++معلم بلاگ+++یا ارحم الرّاحمینحضرت امام حسین (ع)میفرمایند:اگر دین ندارید ،لااقل آزاده باشید.+++++++++معلم بلاگ+++بسم الله الرحمن الرحیممعصوم (ع)میفرمایند:اَلعَالِم بلاعَمَلکَل شَجَر ِ بلاثَمَر.دانشمند بدون عمل ،بمانند درخت بی میوه است .++++++++++++++معلم بلاگ+++یا هُوحضرت محمدبن عبدالله(ص)میفرمایند:عاقلترین مردمکسی است کهازتغییر احوال جهان پندگیرد.+++++++++++++معلم بلاگ++++++++باسمه تعالیحضرت رسول معظم اسلام(ص) میفرمایند:بدانیدکه گشایشقرین رنج و صبراست.وبعدازسختیهاآسانی است.++++++++++معلم بلاگ+++++++یاسبحانحضرت علی بن ابیطالب(ع)میفرمایند:خوشروییکمند دوستیاست.+++++++++معلم بلاگ+++In the name of god compassionate & mercifulWho combat at way of god is victory andFor this theIslamic insurrectionary movement(hamas)became victory at this warthis Israeli holocaustat gazawe condemn the using of chemical weaponsby Zionist regine .we condemn the crimes & destory thehouses & hospitals & schools & anrowaplaces at palestin & gaza .we seek themIsrael,s invasion can,t help to ZionistsThey defeat with letOur God& the situation of hamas rises at palestin& other contries &all around the world .Zionist regime must to leave gaza &Pull out the Zionist troops .& Zionist regime and Egypt must to opencrossing of gaza .the muslims creat the victory at gazathey help to gaza tillbe successful& congratulates to theresistance forcestheir victory against the enemy++++++++++++++moallemblog+++++++++++++++++871102بسم الله الرحمن الرحیمکسانی که در راه خدا نبردمیکنندپیروزند و برایاین است که جرکت مقاومت اسلامی فلسطین(حماس)دراین جنگ((این هلوکاست اسرائیلی))در غزه پیروزشد.مااستفاده ازسلاحهای شیمیایی رابوسیلهرزیم صهیونیستی ،درغزه محکوم میکنیم.ما اعمال جنایتکارانه و خراب کردن و سوزاندن خانه هاو بیمارستانها و آنروا(مرکزامدادسازمان ملل )درغزه رامحکوم میکنیم.مااین اعمال جنایتکارانه در دادگاه جنایتکارانبین المللی بطورقانونی تحت پیگردقرارخواهیم داد.هجوم وتاخت وتازاسرائیلی نمی تواندبه صهیونیستهاکمکی کند.آنهابه یاری خداوندمتعال شکست خواهندخورد.وموقعیت وجایگاه حماس، درمیان فلسطینیان ودیگرکشورهاوهمه جهان، برتری وافزایش خواهدیافت. ورزیم صهیونیستی بایدغزه راترک کند ونیروهاو سربازان صهیونیست رااز غزه بیرون ببرد.رزیم صهیونیستی و مصربایدگذرگاههای غزه رابگشایند.مسلمانان، پیروزی رادرغزه بوجودخواهندآورد.وآنهابه غزه کمک میکنندتاموفق شود.به نیروهای مقاومتپیروزیشان رابر دشمنتبریک میگوئیم.++++++++++++معلم بلاگ+++باسمه تعالیاَفضَلُ المُرُوَت حِفظُ الحُب.بهترین جوانمردیحفظ دوستی است.++++++++++معلم بلاگ+++یامنّانحضزت امام جعفرصادق(ع)میفرمایند:بهترین کارهاآنست که:آنچه راکه خدامیگویدانجام دهی و ازآنچه که خدانگفته استپرهیزکنی.++++++++++معلم بلاگ+++یاکریمخدایا به من توفیق بده که:اگرکسی به من خوبی کرده، یادکنم. واگر بدی کرده ، یادنکنم .+++++++++++معلم بلاگ+++یاارحم الراحمینافضل المروت ، احتمال الجاهلیت الاخوان .بالاترین جوانمردیگذشت ازخطایای برادران است.++++++++++معلم بلاگ+++باسمه تعالییکی از نشانهای انسانهای جوانمرد آنستکه:چشمانشان را ازناموس مردممی بندند.+++++++++++معلم بلاگ+++یاکریمحضرت پیامبرگرامی اسلام(ص)میفرمایند:خداونددلی راکه آگاهی به قرآن یافته باشد،غذاب نمیکند.+++++++++++++++معلم بلاگ+++یا غفوراز نشانه های دیگرانسانهای جوانمرد :مروت با همسر و فرزندانو دشمنان است .+++++++++++                                             معلم بلاگ+++یارحیمپیامبرگرامی اسلام (ص)میفرمایند:هرکس نعمتی بدست آوردبایدشکرگذار آن باشد.+++++++++++++معلم بلاگ+++یامن اسمه دواحضرت علی (ع)میفرمایند:همانا کمال دین ،طلب علم وعمل به آن است .+++++++++معلم بلاگ+++بسم الله الرحمن الرحیمحضرت پیامبراسلام(ص)میفرمایند:خداوندصابران را بدون حساب ،به بهشتمیفرستد.+++++++++++معلم بلاگ+++  

 

دسته ها :
سه شنبه پانزدهم 11 1387
++++++++++++++++++++++++++In the name of god compassionate & mercifulMuslimsUnite against                                                      the genocide of Israeli regime At gaza And rescue gaza,s people And save them From the attacks &Condemn the barbarity & extremism Zionist & break the silence loud against war & prosecute the all Zionist,s criminal action& defeat them and boycott the economic commercial with themand cut off the relation with them & prosecute the using banned weapons phosphoric  shelling & chemical bomb and resist at facing with enemy if God want the resistance forces of gaza & palestain will be victoy and the muslims prayer to them.++++++++++++++moallemblog

 

دسته ها :
سه شنبه اول 11 1387
++++++++بسم الله الرحمن الرحیم مسلمانان برعلیه نسل کشی رزیم اشغالگراسرائیل درغزهمتحدشویدومردم غزه را نجات دهید وآنان را حفظ کنیداز حملات رزیم اسرائیل و محکوم کنیدوحشیگری وافراط گرایی صهیونیستهارا و سکوت را بشکنید و فریاد بکشید برضدجنگ وموردتعقیب قانونی قراردهید همه جرائم و جنایات صهیونیستها را و شکست دهیدآنها را با تحریم اقتصادی و بازرگانی آنها و تمام روابط راباآنان قطع کنید و استفاده ازسلاحهای ممنوعه وبمباران شیمیایی وحملات فسفری آنان را موردپیگرد دادگاه جنایتکاران جنگی قراردهید و مقاومت کنیددرمواجه و نبردبادشمن و انشاءالله که نیروهای مقاومت غزه و فلسطین پیروزخواهندبود و مسلمانان برای پیروزی آنها دعا میکنند.++++++++++++ معلم بلاگ +++

 

دسته ها :
سه شنبه اول 11 1387
+بسم الله الرحمن الرحیم معصوم(ع)میفرماید:عِزَّ مَن قنِعَ وَ ذَلَّه مَن طَمَعَ.کسیکه قناعت کند بزرگی میابد وکسیکه طمع کند خوارمیشود.+++++++++++++++++++معلم بلاگ ++++++++++باسمه تعالی فرزند هنرفرزند هنرباش،نه فرزند پدر فرزند هنر؛ زنده کند نام پدر +++++++++++++ معلم بلاگ++++++++یا رحیم حضرت امام رضا(ع)میفرمایند:بهترین حالت انسان، صبرکردن و انتظارفرج کشیدن است.++++++++++++++معلم بلاگ +++ یامنّان حضرت امام صادق(ع)میفرمایند:خداهمه کارهای مومن رابه خودش واگذاشته،مگر پذیرش ذلّت.++++++++معلم بلاگ +++یاکریم حضرت محمدمصطفی(ص)میفرمایند: هرکس سوره قلم رابخواند، خداوند صواب کسانی راکه دارای حسن خلقند بدو عطا میکند. ++++++++++ معلم بلاگ +++یا ارحم الرّاحمین حضرت امام حسین (ع)میفرمایند:اگر دین ندارید ، لااقل آزاده باشید. +++++++++معلم بلاگ +++بسم الله الرحمن الرحیم معصوم (ع)میفرمایند: اَلعَالِم بلاعَمَل کَل شَجَر ِ بلاثَمَر. دانشمند بدون عمل ، بمانند درخت بی میوه است . ++++++++++++++ معلم بلاگ +++یا هُو حضرت محمدبن عبدالله(ص)میفرمایند:عاقلترین مردم کسی است که ازتغییر احوال جهان پندگیرد. +++++++++++++ معلم بلاگ ++++++++باسمه تعالی حضرت رسول معظم اسلام(ص) میفرمایند: بدانیدکه گشایش قرین رنج و صبراست. وبعدازسختیها آسانی است. ++++++++++ معلم بلاگ +++++++یاسبحان حضرت علی بن ابیطالب(ع)میفرمایند:خوشرویی کمند دوستی است. +++++++++ معلم بلاگ +++

 

دسته ها :
سه شنبه اول 11 1387
 In the name of god compassionate & mercifulWho combat at way of god is victory andFor this the Islamic insurrectionary movement (hamas) became victory at this war this Israeli holocaust at gaza we condemn the using of chemical weapons by Zionist regine .we condemn the crimes & destory the houses & hospitals & schools & anrowa places at palestin & gaza .we seek them Israel,s invasion can,t help to Zionists They defeat with let Our God & the situation of hamas rises at palestin & other contries & all around the world .Zionist regime must to leave gaza & Pull out the Zionist troops .& Zionist regime and Egypt must to open crossing of gaza . the muslims creat the victory at gaza they help to gaza till be successful & congratulates to the resistance forces their victory against the enemy ++++++++++++++ moallemblog

 

دسته ها :
سه شنبه اول 11 1387
X