+++بسم الله الرحمن الرحیم حضرت پیامبراسلام(ص) فرمودند/الخیر فی الحیاة الا مع الصحةاگرسلامتی نباشدزندگی را ارزشی نیست.+++معلم بلاگ++++یاکریم/حضرت امام باقر علیه السلام میفرمایند/چون "سپرز"شما دردناک شود/تره رادر روغن بپزید وازآن بخورید آرام خواهید شد.+++معلم بلاگ++++یاارحم الرّاحمین/حضرت حسن (ع)میفرمایند:اَلْمَزَاجُ یَاْکُلُ الْهَیْبَةَ وَقَدْاَکْثَرَمِنَ الْهَیْبَةِ الصّامِتُ/شوخی هیبت انسان رامیکاهدوهمواره شخص کم حرف برابهت خویش می افزاید.+++معلم بلاگ++++یاارحم الرّاحمین/حضرت مهدی (عج)میفرمایند:فَاَغلِقُوابابَ السُوال ِ عَمَّا لایَعنیکُم.؛/پس ازآنچه بکارتان نیاید .پرستش مکنید.؛+++معلم بلاگ++++یارحیم/حضرت پیامبراسلام(ص)میفرمایند:/به بیماران خویش جبرا" غذا ندهید./زیرادر جریان بیماری طبیعت بیمار بخود مشغول است.+++معلم بلاگ++++یاربّ الْعالمین/حضرت حسن (ع)میفرمایند:اَلْفُرْصَةُ سَر ِیعَةُ الْفَوْتِ بَطِیئَةُ الْعَوْد ِ/فرصت بسرعت ازدست میرودوبکندی بازمیگردد.+++معلم بلاگ++++بنام ایزد منّان حضرت حسن بن علی(ع)میفرمایند:/خَیْرُالْغِنَی اَلْقُنُوعُ وَشَرَّالْفقْر ِالْخُضُوعُ/بهترین نوع توانگری قناعت وپست ترین شکل فقر.چاپلوسبودن وسرسپردگی است.+++معلم بلاگ++++بسم الله الرحمن الرحیمقال الله فی القرآن الکریم:/ان اکرمکم عندالله اتقیکم/همانا گرامی ترین شما/نزد خدا/باتقواترین شماست.+++معلم بلاگ++++یاکریم/حضرت امام علی النقی علیه السلام میفرمایند/درمورد بیماران نوبه"مالاریا"در روز نوبه پالوده ای ازعسل و زعفران به بیماربخورانید.سعی که زعفران درآن پالوده بسیارباشد.ولی احتیاط کنیدکه درآن روز بیمارغذای دیگری نخورد+++معلم بلاگ++++یاکریم/حضرت امام صادق علیه السلام میفرمایند/برای بیماران تبدارمیوه ای سودمندتراز/سیب نیست.+++معلم بلاگ++++بنام ایزد منّان حضرت کاظم(ع)میفرمایند:/چون به بیماری "جرب"دچارشوید/ازپای راست خون بگیریدوچندی به خوردن/روغن بادام وآبی که ازنهرمیگذرد مداومت کنید./طی این مدت از سرکه وماهی بپرهیزید.+++معلم بلاگ++++یاکریم/حضرت امام علی بن موسی الرضا علیه السلام میفرمایند/پرهیزآن نیست که ماکولات رابر خویش تحریم کنید./پرهیزدر حقیقت معنی خود،درخوردن آشامیدن /اعتدال را رعایت کردن است./بخوریدولی کم بخورید.+++معلم بلاگ++++یاکریم/حضرت امام علی بن موسی الرضا علیه السلام میفرمایند/اگر مردم درخوردن وآشامیدن/اعتدال رارعایت میداشتند/هرگز زهربیماری رانمی چشیدند.+++معلم بلاگ++++یاارحم الراحمین/حضرت امام مهدی علیه السلام میفرمایند/وَلاتَتَکَلَّفُواعِلمَ ماقَدکُفیتُم.؛وخود رابرای دانستن آنچه کفایت شده ایدبزحمت نیندازید.+++معلم بلاگ+++یارحیم/حضرت امام مهدی (عج) میفرمایند/              اَنَّ الحَقَّ مَعَناوَفینالایَقُولُ ذِلکَ سِوانااِلّاکَذّابٌ مُفتَر  ٍ وَلایَدَّعیهِغیرُنااِلّاضالٌّ غَویٌبراستی که حق باماودردست ماست جزماهرکه این داعیهبرزبان آرد دروغگو و دروغزن وگمراه و گمگشته میباشد+++معلم بلاگ++++یاقاضی الحاجات/حضرت امام مهدی (عج) میفرمایند/ قُلوبُنااَوعیَةٌ لِمَشیَّةِ الله فاذاشاءشِئنا.؛دلهای ما ظرف مشیت خداست . پس هرگاه او بخواهد ماخواهیم خواست+++Ya mahdi come here soonWe  are waiting youمعلم بلاگ+++بسم الله الرحمن الرحیم/حضرت امام حسن عسکری علیه السلام میفرمایند/لاَتُمَار ِفیَذْهَبُ بَهَاؤُکَ و َلاَتُماز ِحْ فیَجْتَر ِاُ عَلَیْکَ.جدال مکن تاابهت خویش راازدست ندهی.شوخی مکن تادیگران دربرابر تو پررو نشوند.+++معلم بلاگ+++یاباریتعالی/حضرت امام حسن عسکری علیه السلام میفرمایند/مِنَ الْجَهْل ِ اَلضِّحْکُ مِنْ غَیْر  ِ عَجَب ٍ.خنده بیمورد؛ از نادانی است.+++معلم بلاگ+++بسم الله الرحمن الرحیم/حضرت امام حسن عسکری علیه السلام میفرمایند/اَلْغَضَبُ مِفْتَاحُ کُلَّ شَرّ  ٍ.خشم کلید .همه بدیها است.+++معلم بلاگ+++بسم الله الرحمن الرحیم/حضرت امام حسن عسکری علیه السلامقلْبُ الْاَحْمَق ِ فِی فمِهِ وَفمُ الْحَکِیم ِ فِی قلْبهِ.دل ابله برسر زبان اوست وزبان دانا ی خردمند درکنج دل او+++معلم بلاگ+++بسم الله الرحمن الرحیم/حضرت امام حسن عسکری علیه السلاملاَیَشْغَلُکَ ر ِزْقٌ مَضْمُونٌ عَنْ عَمَل ٍ مَفْروُضٍ روزییکه خداوند تضمین کرده نباید ترا از کار لازم و انجام وظایف باز دارد./+++معلم بلاگ+++بسم الله الرحمن الرحیم/حضرت امام حسن عسکری علیه السلام یاکریم/میلاد مسعود امام حسن عسگری (ع) مبارکبادوبلاگ معلم . میلاد فرخنده حضرت امام یازدهم مسلمانانحضرت امام حسن عسگری را به حضور فرزند بزرگوارشحضرت مهدی موعود حجه ابن حسن عسگری وشیعیان اووهمه مسلمانان عالم و همه موحدین و همه آزادگان جهانتبریک و تهنیت عرض نموده و امیدوار است که همه بتوانیمرهروصادقی برای آن حضرت وفرزندگرامیش باشیم وبکمکهدایتهای مهدی عزیز و نائبینش قادر به ساختن جامعه ایفاضله ونمونه با استفاده از سیره و سنت این امام بزرگوارباشیم.با امید به ظهور هرچه زودتر آقا امام زمان(عج).تعدادی ازسخنان آنحضرت از کتاب چهل حدیث استاد محمدحسین حجازی تقدیم میگردد . باشد که مصباح الهدی ما وشما و سفینه النجات همگی گردد:ابتدا مختصری از زندگانی و اوضاع و احوال زمان ایشان وغیره تقدیم شما گردیده وسپس سخنان حکیمانه این عزیززهرا(س) را ملاحظه میفرمائید:امام حسن عسگری فرزند امام دهم در سال 232در مدینهمتولد شدودرسال260درحالی که ازدوران زندگانی وامامتپیشوای یازدهم مدت  کمی گذشته بود و هنوز بیش از 28سال ازعمر گرانبهای او نگذشته بود توسط خلیفه عباسی"معتمد"مسموم شدودرسن جوانی دیده از جهان فروبستدراین مدت کوتاه . نیزدورنما عصری که حضرت دران زندگی میکردافق  تاریکی را دربرابرانسان مجسم میکندامام حسنعسکری (ع)باحکومت خودکامه وخوشگذران عباسی روبروبودکه بتقلیداز هارون الرشید خودنمائیهاو بلندپروازیهامیکردوچون وجود ان پیشوای عالیقدر مانع تاخت وتاز خودمیدیدنداز ازاروحبس وتهدیداودریغ نمی ورزیدندبطوری که درمدت 6سال دوران امامت.چندین بار بزندان افتاد.وی تنها یک فرزند داشت که همان امام زمان پیشوای غایبوبزرگوارماست.درسامرا محله ای به نام عسگر بود وچون ان حضرت درانجازندگی میکرد بنام عسگری معروف شد.چون پیامبر گفته بود که فرزندامام یازدهم قیام خواهدکرد و ظلم و ستم را ازبین برده وعدالت را پایدارمیکند.لذاخلفای عباسی ازامام عسگری بیم داشتند واوراازهرنظرکنترل میکردندوحتی مراقبی درخانه او گذاشته بودند.اما همه این کار های خلفای جور بجایی نرسید و امام زمان(عج)متولد شد وسرانجام بعدازپدر سکان هدایت امت ما رابدست گرفت..لاَتُمَار ِفیَذْهَبُ بَهَاؤُکَ و َلاَتُماز ِحْ فیَجْتَر ِاُ عَلَیْکَ.جدال مکن تاابهت خویش راازدست ندهی.شوخی مکن تادیگران دربرابر تو پررو نشوند./مِنَ الْجَهْل ِ اَلضِّحْکُ مِنْ غَیْر  ِ عَجَب ٍ./خنده بیمورد از نادانی است.اَلْغَضَبُ مِفْتَاحُ کُلَّ شَرّ  ٍ./خشم کلید .همه بدیها است.قلْبُ الْاَحْمَق ِ فِی فمِهِ وَفمُ الْحَکِیم ِ فِی قلْبهِ.دل ابله برسر زبان اوست وزبان دانا ی خردمند درکنج دل او/لاَیَشْغَلُکَ ر ِزْقٌ مَضْمُونٌ عَنْ عَمَل ٍ مَفْروُضٍ  روزییکه خداوند تضمین کرده نباید ترا از کار لازم و انجام وظایف باز دارد./ماترک الحق عزیزالاذل ولااخذدلیلا" الاعز.عزیزی حق رازیرپانگذاشت مگرانکه خوارشد. و فرومایه ایبحق توجه نکردجزانکه عزیزشد.التواضع نعمه لایحسد علیها.فروتنی نعمتی است که کسی بران رشک نبرد.من وعظ اخاه سرا فقد زانه.هرکه دوست خودراپنهانی اندرزگوید اورا اراسته است.من وعظ اخاه علانیه فقد شانه.هرکه دوست خودرا اشکارا نصیحت کنداوراشرمنده کرده.خیراخوانک من نسی ذنبک وذکراحسانک الیه.بهترین دوستان توان کسی است که گناه ترافراموش کندونیکی های تراازیادنبرد.من رکب ظهرالباطل نزل به دارالندامه.هرکه بر مرکب باطل سوارشود . ان مرکب او را به سرزمینپشیمانی پیاده خواهد کرد.اقل الناس راحه الحقود.اشخاص کینه توز.بی ارامترین مردمند.جراه الولدعلی والده فی صغره تدعواالی العقوق فی کبره.جسارت فرزندان نسبت به پدردرکودکی منجربه عاق شدندربزرگی است.لاتکرم الرجل بما یشق علیه.به اندازه ای (به کیفیتی) که موجب ناراحتی شود به افراداحترام مگذارید.حسن الصوره جمال ظاهر.وحسن العقل جمال باطن.زیبایی چهره جمال برون است وخردمندی جمال درون .اذانشطت القلوب فاودعوهاواذانضرت فودعوها.تادلها شادوسرزنده اند به انها بیاموزیدوچون افسرده شدندازادشان بگذارید.من کان الورع سجیته والکرم طبیعه والحلم خلته کثرصدیقههرکه سرشتش پارسایی.طبیعتش گذشت وصفتش بردباری است دوستان فراوان خواهند داشت.ایاک والاذاعه وطلب الرئاسه فانهماتدعوان الی الهلکه.ازشهرت طلبی وحب جاه بپرهیز.چه ایندو صفت ترا بهلاکت می کشاند.منالفواقذالتیتقصم الظهرجار ان رای حسنه اخفاهاوان رایسیئه افشاها.ازگرفتاریهای کمرشکن.همسایه ای است که خوبی همسایه رابپوشاندوبدی اورابرملا سازد.اتقوالله وکونوازیناولاتکونوا شینا".ازخدابترسیدومایه افتخارباشیدنه مایه شرمندگی.لایدرک حریص مالم یقدر له.شخص حزیص وازمند .بیش از روزی مقدر بدست نخواهد اورد.من یزرع خیرا"یحصد غبطه.هرکه تخم نیکی بپاشد.مسرت وشاد دلی بدرود.من یزرع شرا"یحصد ندامه.هرکه تخم شروبدی بپاشد.پشیمانی بدرود.لیس من الادب اظهار الفرح عندالمحزون.شادی کردن دربرابر شخص مصیبت زده بی ادبی است.ان للسخاءمقدارا"فان زاد علیه فهو سرف.بخشندگی رااندازه ای است که چون ازان اندازه بگذرد اسراف است.للحزم مقدارا"فان زاد علیه فهو جبن.احتیاط رااندازه ای است که چون ازان بگذرد.ترس است.للاقتصاد مقدارا"فان زاد علیه فهو بخل.میانه روی درهزینه های زندگی اندازه ای دارد که چون ازآن بگذرد .بخل و تنگ چشمی است.لایعرف النعمه الاالشاکر ولایعرف الشکر الاالعارف.قدرنعمت نگه ندارد مگرشخص سپاسگزار.وارزش سپاس نیابد مگر دانا.لاتعجل بحوائجک قبل وقتهافیضیق قبلک وصدرک بخشاکالقنوط.درتامین نیازمندیهای خودپیش ازهنگام ان.شتاب مکن تاترادلتنگ وملول نکندومایوس نسازد.اضعف الاعداءکیدا"مت اظهر عداوته.ان کسی که دشمنی خود را اشکار کند.ازدشمنان دیگرزبون تراست.من مدح غیر المستحق فقدقام مقام المتهم.هرکه ازنااهلی ثناگوید مورد سوءظن قرارگیرد.ان الالحاح فی المطالب یسلب البهاءویورث التعب والعناء.اصراروپافشاری درخواهش.ارزش راکم میکندوشخص را به ناراحتی وخستگی می کشاند.الحظوظ مراتب فلاتجعل علی ثمره لم تدرک.بهره ها رادرجاتی است.بنابراین برای چندین میوه ایکه بداندست نیابی .شتاب مکن.کفاک ادبا"تجنبک ماتکره من غیرک.کاملترین سرمایه ادب است که ازانچه ازدیگران بدمیدانی.خود دوری کن.ایاکم ان تفرطوا فی جنب الله فتکونوا من الخاسرین.از سهل انگاری درپیشگاه خداوند دوری کنید تااز زیانکاراننباشید.صدیق الجاهل تعب.دوست نادان.مایه ناراحتی است.مااقبح بالمومن ان تکون له رغبه تذله.چقدر زشت است مومن به چیزی علاقمند باشد که اورا خوارکند.ریاضه الجاهل وردالمعتاد عن عادته کالمعجز.تربیت کردن نادان وبازگرداندن عادت ازسرمعتاد.کاری شبیهمعجزه است.انکم فی اجال منقوصه وایام معدوده والموت یاتی بغته.شمارامدتی کوتاه وروزهای محدود است ومرگ ناگهان میاید.لیس العباده کثره الصیام والصلوه وانما العباده کثره التفکرفی امرالله.عبادت خدا به زیادخواندن نماز یاروزه زیادگرفتن نیست.البته عبادت کامل وپرارزش اینست که شخص برای تحصیل معرفت در افریده های خدا بسیاربیندیشد.                                                                                    .وبلاگ معلمMoallem weblogبسم الله الرحمن الرحیمسالروز میلاد امام حسن مجتبی(ع)مبارک باد/معلم بلاگ،میلاد مسعودحضرت امام حسن(ع) را به پیشگاه حضرت مهدی(عج) تبریک وتهنیت میگوید.پس ازشهادت حضرت علی(ع)فرزندبزرگش امام حسن(ع)به خلافت رسید اما بیش از 6 ماه نگذشته بود که در برابر مخالفت و حیله های معاویه و بیوفایی گروهی از سرداران قرار گرفت. امام (ع) به منظور جلوگیری از تهاجم دشمن نسبت به اسلام و مسلمین و با گرفتن امتیازاتی به نفع جامعه مسلمانان از حکومت کنار رفت و از آن پس معاویه به مدت 20 سال حاکم مطلق شد. معاویه به خاطر نفوذ و سابقه امام حسن و همچنین قراردادهایی که بسته بود مجبور بودتجاوزخودرا محدود کند راه وروش وسیرهء امان ومعصومین علیهما سلام می تواندبهترین نمونه برای زندگی امروزو فردا ما و مسئولین و شماو آیندگان و آتیه سازان این مملکت امام زمان (عج) باشدلذاسخنان آنحضرت در کتاب ارزشمندچهل سحن-استاد محمدحسین حجازی به شماتوصیه میگردد.امید است که بتواندتوشه مناسبی برای عقبی ما وشماگردد:/امام حسن (ع)مفرماید:اَلْمَعْروُفُ مَالَمْ یَتَقَدَّمْهُ مَطَلٌ وَلَایَتْبَعْهُ مَنُّ/خوبی کردن آنست که بی سردواندن وبی منت باشد.+++معلم بلاگ++++*****امام حسن (ع)اَلْمَعْروُفُ مَالَمْ یَتَقَدَّمْهُ مَطَلٌ وَلَایَتْبَعْهُ مَنُّ/خوبی کردن آنست که بی سردواندن وبی منت باشد.+++بسم الله الرحمن الرحیماَلْمَزَاجُ یَاْکُلُ الْهَیْبَةَ وَقَدْاَکْثَرَمِنَ الْهَیْبَةِ الصّامِتُ/شوخی هیبت انسان رامیکاهدوهمواره شخص کم حرف برابهت خویش می افزاید.+++اَلْفُرْصَةُ سَر ِیعَةُ الْفَوْتِ بَطِیئَةُ الْعَوْد ِ/فرصت بسرعت ازدست میرودوبکندی بازمیگردد.+++خَیْرُالْغِنَی اَلْقُنُوعُ وَشَرَّالْفقْر ِالْخُضُوعُ/بهترین نوع توانگری قناعت وپست ترین شکل فقر.چاپلوسبودن وسرسپردگی است.علیکم بالفکرفانه حیاه قلب البصیر.؛اندیشه کنیدزیرااندیشه کردن مایه زنده دل بودن مردم بینااست.صاحب الناس مثل ماتحب ان یصاحبوک.؛آنچنان بامردم دوستی کن که میخواهی باتوآنگونه کنند.ماتشاورقوم الاهدواالی رشدهم.؛هرجماعتی که به مشورت با یکدیگر وهمفکری پرداختند بهکمال رسیدند.القریب من قربته الموده وان بعد.؛آنکس به نزدیکتراست که ازراه دوستی باتونزدیک باشد اگرچه خویش تونباشد.اللوءم ان لاتشکر النعمه.؛پستی آنست که نعمت را ناسپاسی کنی.لاتعاجل الذنب بالعقوبه واجعل بینهماللاعتذارطریقا".؛درکیفردادن گناه دیگری شتاب مکن وراهی برای پوزش بازبگذار.الحزم ان لاتنتظرفرصتک وتعاجل ماامکنک.؛دور اندیشی آن است که پیوسته منتظر پیدا شدن فرصت نباشی وهمی به چالاکی بپردازی.بنی لاتواخ احداحتی تعرف موارده ومصادره.؛فرزندم باکسی دوست مشو.مگرآنکه اورادرست بشناسیقیل ماالمروه؟ قال:حفظ الدین و اعزازالنفس و لین الکتف وتعهدالصنیعه واداء الحقوق.؛پرسیدند:مروت چیست؟فرمود:نگهداری دین.وعزت نفس. ومداراکردن باخلق . و پای بند انجام کارخوب بودن . و حقوقدیگران را رعایت کردن.النجده:الذب عن الجاروالصبرفی المواطن.؛دلیری:دفاع ازهمسایه وپایداری درمیدان کارزار است.الکرم:الابتداءبالعطیه قبل المساله.؛کرم داشتن:آنست که پیش ازسوال ببخشی.الشرف:موافقه الاخوان.؛شرف همراهی بادوستان است.السفه:اتباع الدناه ومصاحبه الغواه.؛سفاهت:پیروی فرومایگان ودوستی باگمراهان است.ان ابصرالابصارمانفذفی الخیرمذهبه.؛بیناترین چشمهاآن است که درراه خیربکارافتد.ان اسمع الاسماع ماوعی التذکیروانتفع به.؛شنواترین گوشهاآن است که از اندرزونصیحت پندپذیرد.بینکم وبین الموعظه حجاب العزه.؛مانع شما ازپذیرش پند و اندرز خودخواهی است.اتعظوابالعبرواعتبروا بالاثر.؛ازگذشته عبرت بگیریدوازآثارگذشتگان پند.بالعقل تدرک الداران جمیعا".؛ازراه اندیشه وعقل.دنیاوآخرت بدست میاید.لاوحشه اشدمن العجب.؛هیچ تنهایی وحشتناکتر ازخودپسندی نیست.لاغنی اکبرمن العقل.؛هیچ ثروتی.بزرگترازعقل نیست.لافقر مثل الجهل.؛هیچ فقری چون جهل(فقرعلمی) نیست.لاعیش الذمن حسن الخلق.؛هیچ چیزمانند خوش خلقی زندگی را شیرین نمی کند.علم الناس علمک وتعلم علم غیرک.؛دانش خودرابدیگران بیاموزوخود دانش دیگران را یاد گیر.مارایت ظالمااشبه بمظلوم من حاسد.؛هرگز ظالمی راندیدهام که چون مظلوم باشد.مگرحسود.لیست العفه بدافعه رزقا"ولاالحرص بجالب فضلا".؛عفت وپاکدامنی مانع روزی نخواهدبود.چنانکه حرص موجبروزی بیشتر نخواهدشد.راس العقل معاشره الناس بالجمیل.؛کمال عقل بخوبی معاشرت کردن با مردم است.الاخاءالوفاءفی الشده والرخاء.؛برادری یعنی وفاداری درگشایش سختی.الحلم کظم الغیظ وملک النفس.؛حلم یعنی فرو خوردن خشم و خویشتن داری(تملک نفس)الحرمان ترک حظک وقد عرض علیک.؛محرومیت آنست که ازبهره خویشتن چشم پوشی درحالیکه برتوعرضه شده است.لا یعرف الرای الا عندالغضب.؛اندیشمندبودن تنها بهنگام خشم معلوم میشود.اذا اضرت النوافل بالفریضه فارفضوها.؛هرگاه انجام مستحبات به واجبات لطمه بزند از آن چشم پوشی کن.السفیه الاحمق فی ماله المتهاون فی عرضه یشتم فلایجیب.؛نادان سبک سری که مال خودرابهدرمیدهدودرحفظ آبرویخودسستی میکند.هرگاه بوی دشنام دهندجواب نمیدهد.ان المومن یتزودوالکافریتمتع.؛مومن از زندگی توشه برمیگیردوکافربه همین لذت آنیخشنود است.هلاک الناس فی ثلاثه.الکبر والحرص والحسد.؛سه خوی سبب بیچارگی مردم است:تکبر.حرص.وحسد.السماح:البذل فی السرآءالضرآء.؛گشاده دست بودن آن است که درهرحال.چه سختی وچه گشایش.بذل وبخشش کنی..وبلاگ معلمMoallem weblog         
دسته ها :
چهارشنبه هشتم 7 1388
دسته ها :
چهارشنبه هشتم 7 1388
X