یا حکیم ] برنج دوای تویت روده و رفع بواسیر ]حضرت امام صادق (ع) میفرمایند: ]برنج طعامی است که ما بیماران خود رابوسیله آن  درمان میکنیم.برنج برای تقویت روده هاو رفع بواسیربسیار سودمنداست.].+++وبلاگ معلم+++Moallemblog+++بسم الله الرحمن الرحیم ][بردباری و دانش] حضرت امام رضا (ع) میفرمایند: ]مِنْ عَلَامَات ِالْفِقْهِ الْحِلْمُ وَالْعِلْمُ [.؛ازنشانه های فهم.خویشتن داری دردانستن است.].+++وبلاگ معلم+++Moallemblog+++بسم الله الرحمن الرحیم ][توسعه و گشایش بر زن و فرزند] حضرت امام رضا (ع) میفرمایند: ]صَاحِبُ الْنَّعْمَةِ یَجِبُ اَنْ یُوَسَعَ عَلَی عِیَالِهِ [.؛برای اشخاص توانا لازم است که بر زن وفرزند خود توسعهوگشایش دهند.].+++وبلاگ معلم+++Moallemblog+++بنام ایزدمنّان ] [ آلوی تازه دوای صفرا ] حضرت امام موسی بن جعفر (ع) میفرمایند: ]آلوی تازه حرارت معده را فرونشاند و صفرا را از جوشش بازدارد.و آلوی خشک رانیز فوائد بسیاری دارد.].+++وبلاگ معلم+++Moallemblog+++بسم الله الرحمن الرحیم ][برادر ِ بزرگ] حضرت امام رضا (ع) میفرمایند: ]اَلْاَخُ الْاَکْبَرُ بمَنْز ِلَةِ الْاَبِ.؛ [برادر بزرگتر بجای پدراست(وبزرگداشت او لازم است)].+++وبلاگ معلم+++Moallemblog+++بسم الله الرحمن الرحیم ][پاکیزگی] حضرت امام رضا (ع) میفرمایند: ]مِنْ اَخْلَاق ِالْاَنْبیآءِ:اَلتَّنَظُّفِ [.؛پاکیزگی ازصفات انبیا است.].+++وبلاگ معلم+++Moallemblog+++یا قاضی الْحاجات ] [ کمتر بنگرید ] حضرت امام جعفر صادق (ع) میفرمایند: ] به آنانکه بیماری واگیردار دارند کمتر بنگرید .تا از خطر واگیر ایمن بمانید. ].+++وبلاگ معلم+++Moallemblog+++بسم الله الرحمن الرحیم ][حرص و حسد مایه نابودی] حضرت امام رضا (ع) میفرمایند: ]اِیَّاکُمْ وَالْحِرْصَ وَالْحَسَدَ فإنَّهُمَا أهْلَکَاالْأمَمَ السَّالِفَةَ [.؛ازحرص وحسددوری کنید.چه این دوصفت ملتهایی را درزمانهای گذشته نابود کرده اند.].+++وبلاگ معلم+++Moallemblog+++بسم الله الرحمن الرحیم ][راستگویی] حضرت امام رضا (ع) میفرمایند: ]عَلَیْکُمْ بالصِّدْق ِوَاِیّاکُمْ وَالْکِذْب ِ [.؛راستگو باشیدوازدروغ بپرهیزید.].+++وبلاگ معلم+++Moallemblog+++یا رحیم ] [ داروی خوره ] حضرت امام جعفر صادق (ع) میفرمایند: ]قوم یهود از بیماری خوره ایمن شدند زیرا : چغندر بسیار میخوردند . ] .+++وبلاگ معلم+++Moallemblog+++بسم الله الرحمن الرحیم ][رفع نیازمندیهای مردم ] حضرت امام رضا (ع) میفرمایند: ]اِحْر ِصُوا عَلَی قَضَاءِ حَوَائج ِالْمُؤْمِنِین َوَاِدْخَال ِالسُّروُر  ِعَلَیْهِمْ وَدَفْع ِالْمَکْرُوهِ عَنْهُمْ [.؛برای رفع نیازمندی های مردم وخوشحال کردن ایشان ورفعنگرانی ازآنان جدیت کنید.].+++وبلاگ معلم+++Moallemblog+++بسم الله الرحمن الرحیم ][دیدار و استواری دوستی] حضرت امام رضا (ع) میفرمایند: ]تَزَاوَرُواتَحَابُّوا [.؛بدیداریکدیگربروید.تادوستی شمااستوارگردد.].+++وبلاگ معلم+++Moallemblog+++یاکریم ] [سیب داروی وبا ] حضرت امام موسی کاظم (ع) میفرمایند: ]مکه هدف حملهء وبا شده بود. امام به ابویوسف قندی که درمکه بسرمیبرد چنین مرقوم فرمود:   برای رهایی از این بلا سیب بخورید .ابویوسف میگوید: بدین دستور عمل کردیم و نجات یافتیم .].+++وبلاگ معلم+++بسم الله الرحمن الرحیم ][ترک عبادت خدا برابر ازدست دادن دوستی ما] حضرت امام رضا (ع) میفرمایند: ]لَاتَدَعُواالْعَمَلَ الصَّالِحَ وَالْاِجْتِهادَفِی الْعِبَادَةِ اِتِّکَالا ًعَلَی حُبِّ آل ِمُحَمَّد ٍ [.؛هرگز بامیددوستی خاندان پیامبر.عمل صالح را.وعبادت خداراترک مکنید.].+++وبلاگ معلم+++Moallemblog+++بسم الله الرحمن الرحیم ][ترک گناهان ؛پارسایی است] حضرت امام رضا (ع) میفرمایند: ]لَاوَرَعَ اَنْفَعُ مِنْ تَجَنُّبِ مَحَار ِم اللهِ وَالْکَفِّ عَنْ اَذَی الْمُؤْمِن ِ [.؛هیچ پارسایی سودمندترازترک گناهان وخودداری ازآزارخلقنیست.].+++وبلاگ معلم+++Moallemblog+++یاارحم الرّاحمین] [دوای گزش ک‍‍‍ژدم ] حضرت امام جعفر صادق (ع) میفرمایند: ]برموضع کژدم گزیده نمک بپاشید و آن نمک رابا انگشت تا آنجا بمالند که آب شودو آنگاه فرمودند:      اگر مردم میدانستند خاصیت نمک چیست؟ هرگز به    تریاق نیازمند نمیشدند.] .+++وبلاگ معلم+++Moallemblog+++بسم الله الرحمن الرحیم ][کارهای خیر ] حضرت امام رضا (ع) میفرمایند: ]اَجَلُّ الْخَلَایق ِوَ اَکْرَمُهَا اِصْطِنَاعُ الْمَعْرُوفِ وَ اِغَاثَةُ الْمَلْهُوفِ وَتَحْقِیقُ اَمَل ِالْامِل ِ [.؛بهترین صفات وارزنده ترین آنهاانجام کارهای نیک وسودمندوکمک به گرفتاران.وبه انجام رساندن آرزوی آرزومندان است.].+++وبلاگ معلم+++Moallemblog+++بسم الله الرحمن الرحیم ][بیهودگی] حضرت امام رضا (ع) میفرمایند: ]اَلتَّفْر ِیطُ مُصِیبَةُ ذَو ِی الْقُدْرَةِ [.؛بیهودگی وبهره نبردن ازامکانات.مصیبتی است برای صاحبان قدرت.].+++وبلاگ معلم+++Moallemblog+++یا مدبّر [ [دانه کُنْدُر ] حضرت امام امیرالْمؤمنین علی (ع) میفرمایند: ]در طغیان بلغم دانهء کَنْدُر رابجوید.  بلغم در مزاج شما آرام خواهد یافت].+++وبلاگ معلم+++Moallemblog+++بسم الله الرحمن الرحیم ][حسودی آبرو رامیبرد] حضرت امام رضا (ع) میفرمایند: ]اَلْبُخْلُ یُمَزّ ِقُ الْعِرْضَ [.؛بخل وتنگ چشمی.حیثیت وآبروی شخص رامیبرد.].+++وبلاگ معلم+++Moallemblog+++بسم الله الرحمن الرحیم ][نیکوکاری] حضرت امام رضا (ع) میفرمایند: ]اَلْعُرْفُ ذَخِیرَةُ الْاَبَدِ [.؛نیکوکاری.پس اندازی جاودان است.].+++وبلاگ معلم+++Moallemblog+++یا الله [ [ تره داروی بواسیر ] رنج بواسیر را بوسیله « تره » برطرف سازید  .        تره داروی بواسیر است. ].+++وبلاگ معلم+++Moallemblog+++بسم الله الرحمن الرحیم ][دعا و کوشش برای آن] حضرت امام رضا (ع) میفرمایند: ]مَنْ سَئَلَ اللهَ التَّوْفِیقَ وَلَمْ یَجْتَهدْ فَقَدِاسْتَهْزَءَ بنَفْسِهِ.[؛هرکه تقاضای توفیق از خدا بنمایدوخودنکوشدگویی خودرامسخره کرده است.].+++وبلاگ معلم+++Moallemblog+++بسم الله الرحمن الرحیم ][پناه بر خدا و توبه صادق] حضرت امام رضا (ع) میفرمایند: ]مَنْ نَعَوَّذَ باللهِ مِنَ النَّار  ِوَ لَمْ یَتْرُکْ شَهَوَاتِ الدُّنْیَا فَقَدِ اسْتَهْزَءَبنَفْسِهِ.؛[هر آنکس از عذاب آتش به خداوند پناه برد ولی دست ازشهوات و لذات نامشروع دنیا برندارد . خویشتن را مسخره کرده است.].+++وبلاگ معلم+++Moallemblog+++باسمه تعالی [ [تقویت نطفه] حضرت امام علی بن ابیطالب (ع) میفرمایند: ]شیر وعسل مواد حیاتی رادرنطفه تقویت میکند. آنانکه از نعمت فرزند محرومند.سزاواراست از     شیر و عسل «آمیخته بهم»بنوشند.].+++وبلاگ معلم+++Moallemblog+++بسم الله الرحمن الرحیم ][انجام هرکار از راهش] حضرت امام رضا (ع) میفرمایند: ]مَنْ طَلَبَ الْاَمْرَمِنْ وَجْههِ لَمْ یَزَلْ [.؛هرکس کاری راازراه آن انجام دهد نمی لغزد.].+++وبلاگ معلم+++Moallemblog+++بسم الله الرحمن الرحیم ][نیکوکاری و عاقبت اندیشی] حضرت امام رضا (ع) میفرمایند: ]اَلْبرُّ غَنِیمَةُ الْحَاز ِم.؛[نیکوکاری.عنیمت اشخاص دوراندیش است.].+++وبلاگ معلم+++Moallemblog+++بسم الله الرحمن الرحیم ][مشکلات دوستی] حضرت امام رضا (ع) میفرمایند: ]اَلْحُبُّ دَاعِی الْمَکَار ِهِ [.؛دوستی.موجب مشکلاتی است.].+++وبلاگ معلم+++Moallemblog+++بسم الله الرحمن الرحیم ][دوای سلس البول ] حضرت امام محمدباقر (ع) میفرمایند: ]برای رفع «سلس البول» از این دوا استفاده شود:اسفند راشش بار با آب سردو یکبار باآب گرم بشوئیدوبعد درسایه خشکش کنید.آنگاه باروغن کنجد چربشکنید.این دارو شمارا از آن عارضه که به مثانه شماست ؛شفا خواهد داد؛ باذن الله تعالی. ].+++وبلاگ معلم+++Moallemblog+++بسم الله الرحمن الرحیم ][دوگروه مردم:] حضرت امام رضا (ع) میفرمایند: ]اَلنَّاسُ ضَرْبَانِ:بَالِغٌ لَایَکْتَفِی وَطُالِبٌ لَایَجِدُ [.؛مردم دو گروهند:دسته ای بآرزو رسیده که قانع نیستند ودسته ای تکاپومیکنندونمی رسند.].+++وبلاگ معلم+++Moallemblog+++بسم الله الرحمن الرحیم ][بادوستان فروتن و گشاده رو باش] حضرت امام رضا (ع) میفرمایند: ]اِصْحَبِ الصَِدِیقَ بالتَّوَاضُع ِوَالْعَدُوَّبالتَّحَرُّز  ِوَالْعَامَةَ بالْبشْر  ِ.[؛بادوستان فروتن باش وازدشمن احتیاط کن وبامردم گشادهرو باش.].+++وبلاگ معلم+++Moallemblog+++یامستعان[[دوای اسهال ] حضرت امام محمد باقر (ع) میفرمایند: ]قدری از گل ارمنی بر روی آتش تفتیده کنید و به بیمار اسهال از آن بخورانید تا انقلاب درونیش آرام گیرد].+++وبلاگ معلم+++Moallemblog+++بسم الله الرحمن الرحیم ][رابطه پیروزی و گذشت] حضرت امام رضا (ع) میفرمایند: ]مَاالْتَقَتَ فِئَتَانِ قَطُّ اِلَّانُصِرَاَعْظَمُهُما عَفْوا" [.؛هیچ دو گروهی با هم ستیز نکنند.مگر پیروزی ازآن دسته است که گذشت داشته باشد.].+++وبلاگ معلم+++Moallemblog+++یارَبَّ الْعَظِیم [دوای اسهال]حضرت امام امیرالمؤمنین علی (ع) میفرمایند: ]شربتی که از عسل وآب باران تهیّه شود طغیان اسهال رافرو خواهد نشانید].+++وبلاگ معلم+++Moallemblog+++بسم الله الرحمن الرحیم ][سور ازدواج] حضرت امام رضا (ع) میفرمایند: ]مِنَ السُّنَّةِ اِطْعَامُ الطَّعَام  ِ عِنْدَالتَّزْو ِیج ِ [.؛مهمانی دادن هنگام ازدواج ازسنتهای پیامبراست.].+++وبلاگ معلم+++Moallemblog+++یاقاضی الْحاجات[[دوراندیشی ] اِذَا اِقْتَرَنَ الْعَزم بالْحَزم ،کَمَلَت السَعَادَةِ[ هنگامی که تصمیم بادوراندیشی همراه شود؛ سعادت کامل میگردد] .+++وبلاگ معلم+++Moallemblog+++بسم الله الرحمن الرحیم ][بدترین مردم ] حضرت امام رضا (ع) میفرمایند: ]اِنَّ شَرَّالنَّاس ِمَنْ اَکَلَ وَحْدَهُ [.؛]بدترین مردم کسی است که همیشه تنها غذا میخورد.].+++وبلاگ معلم+++Moallemblog+++[خوش تدبیری موجب عمرطولانی ] حضرت امام  (ع) میفرمایند: ]مَنْ سَاءَ تَدْبیر  ِ؛تَعْجَل تَدْمِیر  ِ[هرکس تدبیرش بدباشد، نابودیش زودتراست.].+++وبلاگ معلم+++Moallemblog++بسم الله الرحمن الرحیم ][بوسه مادر ] حضرت امام رضا (ع) میفرمایند: ]قُبْلَةُ الْاُمَّ عَلَی الْفَم.؛[مادر میتواند لبهای فرزند خود را ببوسد.].+++وبلاگ معلم+++Moallemblog+++یاارحم الرّاحمین [[حجامت دوای دندان درد] حضرت امام صادق (ع) میفرمایند: ]حجامت درد دندان را علاج می کند].+++معلم بلاگ+++Moallemblog+++بسم الله الرحمن الرحیم ][خواهر ] حضرت امام رضا (ع) میفرمایند: ]قُبْلَةُ الْاُخْتِ عَلَی الْخَدَّ.[؛خواهربایدگونه را ببوسد.].+++وبلاگ معلم+++Moallemblog+++یاکریم][برق جلای چشمان] حضرت امام موسی کاظم  (ع) میفرمایند: ]به سبزه زارها وآبهایی که در نهرها روانند و چهره های زیبا بنگرید ؛تا چشمانتان برق و جلا بگیرد.].+++معلم بلاگ+++Moallemblog+++بسم الله الرحمن الرحیم ][پیشانی پیشوایان ] حضرت امام رضا (ع) میفرمایند: ]قُبْلَةُ الْاِمَام  ِبَیْنَ عَیْنَیْهِ.؛[وتنهایی پیشانی پیشوایان رامیتوان بوسید.].+++وبلاگ معلم+++Moallemblog+++
دسته ها :
شنبه شانزدهم 8 1388
 بسم الله الرحمن الرحیم ][مروّت] حضرت امام حسن مجتبی (ع) میفرمایند: ] قِیلَ مَاالْمُرُوَّةُ؟ قَالَِفْظُ الدِّین ِوَ اِعْزَازُالنَّفْس ِوَ لِینُ الْکَنَف ِوَتَعَهُّد ِالصَّنِیعَةِ وَاَدَاءُ الْحُقوق ِ [پرسیدند:مروت چیست؟فرمود:نگهداری دین.وعزت نفس. ومداراکردن باخلق . و پای بند انجام کارخوب بودن . و حقوقدیگران را رعایت کردن.]++++**بسم الله الرحمن الرحیم ][بهترین بندگان] حضرت پیامبراعظم (ص) میفرمایند: ] بهترین بندگان خوش اخلاقترین آنهاست[++++معلم بلاگ++++یامستعان/[رابطه طول عمر با گذشت]حضرت پیامبراسلام (ص)میفرمایند:]هرکه گذشت بیشتری داشته باشد عمرش      طولانی تر میشود]++++معلم بلاگ++++++++**بسم الله الرحمن الرحیم ][در حضور شخص با القاب] حضرت امام رضا (ع) میفرمایند: ] اِذَا ذَکَرْتَ الرَّجُلَ وَهُوَحَاضِرٌفَکَنَّهِ [.؛هرگاه درحضورشخص ازاواسم بردی باالقاب وعناوین اسمببر(اسم کوچک اورامگوی).]++++معلم بلاگ++++بسم الله الرحمن الرحیم ][دلیری] حضرت امام حسن مجتبی (ع) میفرمایند: ] اَلنَّجْدَةَُلذَّبُ عَن ِالْجَار ِوَالْصَّبْرُفِی الْمَواطِن ِ [دلیری:دفاع ازهمسایه وپایداری درمیدان کارزار است.]++++معلم بلاگ++++یامستعان/[سکوت و جلب محبت دیگران]حضرت امام رضا (ع) میفرمایند: ]اَلصُّمْتُ تَکْسِبُ الْمَحَبَّةَ اِنَّهُ دَلِیلٌ عَلَی کُلّ ِخَیْر  ٍ [.؛سکوت وسیله ای برای جلب محبت دیگران وراهنمای خوبیهاست.]++++معلم بلاگ++++بسم الله الرحمن الرحیم ][کَرَم] حضرت امام حسن مجتبی (ع) میفرمایند: ] اَلْکَرَمَُلْإبْتِدَاءُبالْعَطِیَّةِ قَبْلَ الْمَسْأَلَةِ [کرم داشتن:آنست که پیش ازسوال ببخشی.]++++معلم بلاگ++++بسم الله الرحمن الرحیم ][شرف] حضرت امام حسن مجتبی (ع) میفرمایند: ]اَلشَّرَفُُوافقَةُ الْاِخْوان ِ [شرف همراهی بادوستان است.]++++معلم بلاگ++++بسم الله الرحمن الرحیم ][سفاهت] حضرت امام حسن مجتبی (ع) میفرمایند: ]اَلسَّفَهُِتِّباعُ الدُّنَاةَ وَمُصَاحَبَةُ الْغُواةَ [سفاهت:پیروی فرومایگان ودوستی باگمراهان است.]++++معلم بلاگ++++بسم الله الرحمن الرحیم ][بیناترین چشمها] حضرت امام حسن مجتبی (ع) میفرمایند: ]اِنَّ اَبْصرَالْاَبْصَار  ِمَانَفَذَفِی الْخَیْر  ِمَذْهَبُهُ [بیناترین چشمهاآن است که درراه خیربکارافتد.]++++معلم بلاگ++++بسم الله الرحمن الرحیم ][شنواترین گوشها] حضرت امام حسن مجتبی (ع) میفرمایند: ]اِنَّ اَسْمَعَ الْاَسْمَاع ِمَاوَعَی التَّذْکِیرَوَانْتَفَعَ بهِ [شنواترین گوشهاآن است که از اندرزونصیحت پندپذیرد.]++++معلم بلاگ++++بسم الله الرحمن الرحیم ][خودخواهی مانع پند پذیری] حضرت امام حسن مجتبی (ع) میفرمایند: ]بَیْنَکُمْ وَبَیْنَ الْمَوْعِظَةِ حِجَابُ الْعِزَّةِ [مانع شما ازپذیرش پند و اندرز خودخواهی است.]++++معلم بلاگ++++بسم الله الرحمن الرحیم ][گذشتگان] حضرت امام حسن مجتبی (ع) میفرمایند: ]إتَّعِظُوابالْعِبَر  ِوَاعْتَبرُوا بالْأثَر  ِ [ازگذشته عبرت بگیریدوازآثارگذشتگان پند.++++معلم بلاگ++++بسم الله الرحمن الرحیم ][راه عقل] حضرت امام حسن مجتبی (ع) میفرمایند: ]بالْعَقْل ِتُدْرَکُ الدَّارَانِ جَمیعا".؛[ازراه اندیشه وعقل.دنیاوآخرت بدست میاید.]++++معلم بلاگ++++بسم الله الرحمن الرحیم ][خودپسندی] حضرت امام حسن مجتبی (ع) میفرمایند: ]لَاوَحْشَةَ اَشَدُّمِنَ الْعُجْبِ[هیچ تنهایی وحشتناکتر ازخودپسندی نیست.]++++معلم بلاگ++++بسم الله الرحمن الرحیم ][ثروت بیکران] حضرت امام حسن مجتبی (ع) میفرمایند: ]لَاغِنَی اَکْبَرُمِنَ الْعَقْل ِ [هیچ ثروتی.بزرگترازعقل نیست.]++++معلم بلاگ++++بسم الله الرحمن الرحیم ][نادانی] حضرت امام حسن مجتبی (ع) میفرمایند: ]لَافقْرَ مِثْلُ الْجَهْل ِ [هیچ فقری چون جهل(فقرعلمی) نیست.]++++معلم بلاگ++++بسم الله الرحمن الرحیم ][خوش اخلاقی] حضرت امام حسن مجتبی (ع) میفرمایند: ]لَاعَیْشَ اَلَذُّمِنْ حُسْن ِ الْخُلْق ِ [هیچ چیزمانند خوش خلقی زندگی را شیرین نمی    کند.++++معلم بلاگ++++بسم الله الرحمن الرحیم ][تعلیم و تعلّم ] حضرت امام حسن مجتبی (ع) میفرمایند: ]عَلِّم  ِالنَّاسَ عِلْمَکَ وَتَعَلَّمْ عِلْمَ غَیْر ِکَ [دانش خودرابدیگران بیاموزوخود دانش دیگران را یاد گیر.++++معلم بلاگ++++بسم الله الرحمن الرحیم ][حسود] حضرت امام حسن مجتبی (ع) میفرمایند: ]مَارَاَیْتُ ظَالِما ًاَشْبَهُ بمَظْلُوم  ٍمِنْ حَاسِد ٍ [هرگز ظالمی راندیدهام که چون مظلوم باشد.مگرحسود.]++++معلم بلاگ++++بسم الله الرحمن الرحیم ][لزوم عفت پاکدامنی برای روزی حلال] حضرت امام حسن مجتبی (ع) میفرمایند: ]لَیْسَتِ الْعِفَّةُ بدَافِعَةٍ رِزْقا"وَلَاالْحِرْصُ بجَالِب ٍفَضَلا"[عفت وپاکدامنی مانع روزی نخواهدبود.چنانکه حرص موجبروزی بیشتر نخواهدشد.]++++معلم بلاگ++++بسم الله الرحمن الرحیم ][حسن المعاشرة] حضرت امام حسن مجتبی (ع) میفرمایند: ]رَاسُ الْعَقْل ِمُعَاشَرَةُ النَّاس ِبالْجَمِیل ِ [کمال عقل بخوبی معاشرت کردن با مردم است.]++++معلم بلاگ++++بسم الله الرحمن الرحیم ][وفاداری در سختی] حضرت امام حسن مجتبی (ع) میفرمایند: ]ألْاِخَاءُاَلْوَفَاءُفِی الشِدَّةِ وَالرَّخَاءِ [برادری یعنی وفاداری درگشایش سختی.]++++معلم بلاگ++++بسم الله الرحمن الرحیم ][تملک نفس حلم است] حضرت امام حسن مجتبی (ع) میفرمایند: ]اَلْحِلْمُ کَظْمُ الْغَیْظ ِوَمِلْکُ النَّفْس ِ [حلم یعنی فرو خوردن خشم و خویشتن داری(تملک نفس)]++++معلم بلاگ++++بسم الله الرحمن الرحیم ][بهره نبردن حرمان است] حضرت امام حسن مجتبی (ع) میفرمایند: ]اَلْحِرْمَانُ تَرْکُ حَظِّکَ وَقدْ عُر ِضَ عَلَیْکَ]محرومیت آنست که ازبهره خویشتن چشم پوشی درحالیکه برتوعرضه شده است.[++++معلم بلاگ++++بسم الله الرحمن الرحیم ][امتحان اندیشمندی] حضرت امام حسن مجتبی (ع) میفرمایند: ]لَا یُعْرَفُ الرَّأیُ اِلَّا عِنْدَالْغَضَب ِ [اندیشمندبودن تنها بهنگام خشم معلوم میشود.]++++معلم بلاگ++++بسم الله الرحمن الرحیم ][اولویت واجبات] حضرت امام حسن مجتبی (ع) میفرمایند: ]اِذَا اَضَرَّتِ النَّوافِلُ بالْفَر ِیضَةِ فارْفَضُوهَا [هرگاه انجام مستحبات به واجبات لطمه بزند از آن چشم پوشی کن.]++++معلم بلاگ++++بسم الله الرحمن الرحیم ][نادان سبک سر] حضرت امام حسن مجتبی (ع) میفرمایند: ]اَلسَّفِیهُ الْاَحْمَقُ فِی مَالِهِ الْمُتَهَاو ِنُ فِی عِرْضِهِ یُشْتَمُ فلَایُجِیبُ [نادان سبک سری که مال خودرابهدرمیدهدودرحفظ آبرویخودسستی میکند.هرگاه بوی دشنام دهندجواب نمیدهد.]++++معلم بلاگ++++بسم الله الرحمن الرحیم ][توشه از زندگی مومن] حضرت امام حسن مجتبی (ع) میفرمایند: ]اِنَّ الْمُؤْمِنَ یَتَزَوَّدُوَالْکَافِرَیَتَمَتَّعُ [مومن از زندگی توشه برمیگیردوکافربه همین لذت آنیخشنود است.]++++معلم بلاگ++++بسم الله الرحمن الرحیم ][کم حرفی]حضرت امام رضا (ع) میفرمایند: ]اَلصُّمْتُ بَابٌ مِنْ اَبْوَابِ الْحِکْمَةِ ].؛سکوت و کم حرفی یکی از راه های دریافت علم و دانش است[[++++معلم بلاگ++++بسم الله الرحمن الرحیم ][تفکر در آفرینش] حضرت امام رضا (ع) میفرمایند: ]لَیْسَ الْعِبَادَةُ کَثْرَةُ الصِّیَام  ِوَالصَّلوةِ وَ اِنَّمَاالْعِبَادَةُ کَثْرَةُ التَّفَکُّر ِفِی اَمْر  ِاللهِ.] نمازوروزه زیاد عبادت نیست.بلکه عبادت اندیشه زیاد و فکردرباره امرآفزینش است.[[++++معلم بلاگ+++++++یا ارحم الرّاحمین] سبب بیچارگی مردم [حضرت امام حسن مجتبی (ع) میفرمایند: ]هَلَاکُ النَّاس ِفِی ثَلَاثَه ٍَلْکِبْرُ وَالْحِرْصُ وَالْحَسَدُ [سه خوی سبب بیچارگی مردم است:تکبر.حرص.وحسد.]++++معلم بلاگ++++بسم الله الرحمن الرحیم ]]همیشه گشاده دست باش[حضرت امام حسن مجتبی (ع) میفرمایند: ]السَّماحَُلْبَذْلُ فِی السَّرّآءِوَالضَّرّآءِ [گشاده دست بودن آن است که درهرحال.چه سختی وچه گشایش.بذل وبخشش کنی.].+++وبلاگ معلم+++Moallemblog+++بسم الله الرحمن الرحیم ][بخیل؛دروغگو؛افسرده] حضرت امام رضا (ع) میفرمایند: ]لَیْسَ لِبَخِیل ٍرَاحَةٌ وَ لَا لِحَسُود ٍلَذَّةٌ وَلَا لِکَذُوب ٍمُرُوَّةٌ وَلَا لِمَلُولٍ وَفاءٌ [.؛بخیل آسایش فکر نخواهدداشت.وحسوداز زندگی خودلذتنمیبرد . دروغگو مردانگی ندارد . افسرده سر قول خود نمی ایستد.].+++وبلاگ معلم+++Moallemblog+++یا ارحم الرّاحمین ] [ به ][ حضرت امام علی علیه السلام میفرمائید : برای قلبهای ضعیف دارویی مانند «به» کم است. «به» به قلب قوت بخشدو ترس را از دلها بزداید. ] .+++وبلاگ معلم+++Moallemblog+++بسم الله الرحمن الرحیم ][توجه به خیرو شر اعمال] حضرت امام رضا (ع) میفرمایند: ]مَنْ حَاسَبَ نَفْسَهُ رَبحَ وَمَنْ غَفَلَ عَنْهَا خَسِرَ [.؛هرکس به خیر و شر اعمال خود توجه داشت اززندگی بهره مندخواهدشدووهرکس ازخودبیخودشدزیان خواهد دید.].+++وبلاگ معلم+++Moallemblog+++بسم الله الرحمن الرحیم ][حفظ آبرو ] حضرت امام رضا (ع) میفرمایند: ]اَفْضَلُ الْمَال ِمَاوَقِیَ بهِ الْعِرْضُ [.؛بهترین اموال آن است که برای حفظ آبرو صرف شود.].+++وبلاگ معلم+++Moallemblog+++یا اکرم الاکرمین ][باقلا ] حضرت امام صادق (ع) میفرمایند: ]« باقلا » مغز سر را نیرو بخشد و خون را افزون کند وجدار های معده را آلایش فرو شوید. ] وبلاگ معلم+++Moallemblog+++بسم الله الرحمن الرحیم ][خودشناسی] حضرت امام رضا (ع) میفرمایند: ]اَفْضَلُ الْعَقْل ِمَعْر ِفَةُ الْاِنْسَان ِنَفْسَهُ [.؛ارزنده ترین مرحله خرد.خودشناسی است.].+++وبلاگ معلم+++Moallemblog+++بسم الله الرحمن الرحیم ][عذابِ دوستی با نادان] حضرت امام رضا (ع) میفرمایند: ]صَد ِیقُ الْجَاهِل ِفِی تَعَب ٍ [.؛کسیکه بانادان دوست باشدپیوسته درعذاب است.].+++وبلاگ معلم+++Moallemblog+++
دسته ها :
شنبه شانزدهم 8 1388
++++*************بسم الله الرحمن الرحیم ]یاامام علی بن موسی الرضا(ع) میلاد خجسته اثرت مبارک باد بر فرزندت مهدی(عج) وچه خوش سروده  است مداح اهلیت استادعلی افشاری:به مناسبت میلاد امام رضا (ع)از علی افشاریبشنوید ای مبتلایان فراق }}بار دیگر روز میلاد رضاست                                                                    باغ جان از یاد خویش با صفاست{مرغ دل یک بار دیگر پر کشید   }                                                                تا به نزدیک خراسانش رسید}خوش به حال آن کبوترهای طوس}                                                             روز و شب حریمش دست بوس}کاش من هم یک کبوتر می شدم }                                                                  تا به روی گنبدش پر می زدم} می نشستم روی گنبد شاد شاد}                                                                   می سپردم هم تن خود را به یاد}ای شفای دردمندان السلام    }                                                                     ای امید ناامیدان ای امام}السلام ای حامل اسرار عشق}                                                               هشتمین پروانه انوار عشق}تو غریب و آشنای جاده ای }                                                                       تو امید قلب های ساده ای}هرچه یادت را کنم شرح و بیان}                                                               بیشتر گردم خجل ای مهربان}بیش از این گفتن نه در شان تو نیست}                                                         بس که یادت مثل جانی در تن است}                                                 ++++معلم بلاگ++++ بسم الله الرحمن الرحیم ][سکوت وکم حرفی]حضرت امام علی بن موسی الرضا(ع)اَلصُّمْتُ بَابٌ مِنْ اَبْوَابِ الْحِکْمَةِ ].؛سکوت و کم حرفی یکی از راه های دریافت علم و دانش است[++++معلم بلاگ++++یامستعان/[رضا رضا] من که کبوتر دلم انس گرفته با رضا [ می شنوم ز قدسیان زمزمه رضا رضا] ++++معلم بلاگ

++++

دسته ها :
شنبه شانزدهم 8 1388
 بسم الله الرحمن الرحیم ][شتاب مکن ] حضرت امام حسن مجتبی (ع) میفرمایند: ] لَاتُعَاجِل ِالذَّنْبَ بالْعُقُوبَةِ وَاجْعَلْ بَیْنَهُمَالِلْاِعْتِذَارطَرِیقاً[ " درکیفردادن گناه دیگری شتاب مکن وراهی برای پوزش بازبگذار.]++++معلم بلاگ++++++++*بسم الله الرحمن الرحیم ][دست بوسی ممنوع] حضرت امام رضا(ع) میفرمایند: ] لَایُقَبَّلُ الرَّجُلُ یَدَالرَّجُل ِفإنَّ قُبْلَةَ یَد ِهِ کَالصَّلَاةِ لَهُ [.؛هرگز نباید کسی دست دیگری ببوسد.چه دست بوسی بهمنزله پرستش است.]++++معلم بلاگ++++++++*بسم الله الرحمن الرحیم ][دوراندیشی ] حضرت امام حسن مجتبی (ع) میفرمایند: ] اَلْحَزْمُ اَنْ لَاتَنْتَظِرَفُرْصَتَکَ وَتُعَاجِلَ مَااَمْکَنَکَ [دور اندیشی آن است که پیوسته منتظر پیدا شدن فرصت نباشی وهمی به چالاکی بپردازی.]++++معلم بلاگ++++++++*بسم الله الرحمن الرحیم ][شناخت کامل قبل از دوستی] حضرت امام حسن مجتبی (ع) میفرمایند: ] بُنَیَّ لَاتُواخ ِاَحَدا ًحَتَّی تَعْر ِفَ مَوَار ِدَهُ وَمَصَاد ِرَهُ ]فرزندم باکسی دوست مشو.مگرآنکه اورادرست بشناسی]++++

معلم ب

دسته ها :
شنبه شانزدهم 8 1388
 بسم الله الرحمن الرحیم حضرت امام حسن مجتبی (ع) میفرمایند: ]اَلْفُرْصَةُ سَر ِیعَةُ الْفَوْتِ بَطِیئَةُ الْعَوْد ِ/فرصت بسرعت ازدست میرودوبکندی بازمیگردد.++++معلم بلاگ+++++++یا ارحم الراحمین] ++++[قناعت کنید] حضرت امام حسن مجتبی (ع) میفرمایند: ]خَیْرُالْغِنَی اَلْقُنُوعُ وَشَرَّالْفقْر ِالْخُضُوعُ/[بهترین نوع توانگری قناعت وپست ترین شکل فقر.چاپلوسبودن وسرسپردگی است.++++معلم بلاگ++++بسم الله الرحمن الرحیم ][اندیشه کنید]حضرت امام حسن مجتبی (ع) میفرمایند: ]عَلَیْکُمْ بالْفِکْر  ِفأنَّهُ حَیَاةُ قَلْبِ الْبَصِیر  ِ]اندیشه کنیدزیرااندیشه کردن مایه زنده دل بودن مردم بینااست.++++معلم بلاگ++++بسم الله الرحمن الرحیم ][دوست ماعقل ماست]حضرت امام رضا(ع) میفرمایند: ]صَد ِیقُ کُلُّ امْر ِءِ عَقْلُهُ وَعَدُوُّهُ جَهْلُهُ [.؛دوست واقعی هرکسی عقل او ودشمنش جهالت ونادانیاوست.]++++معلم بلاگ++++بسم الله الرحمن الرحیم ][رفتار ]حضرت امام حسن مجتبی (ع) میفرمایند: ]صَاحِبِ النَّاسَ مِثْلَ مَاتُحِبُّ اَنْ یُصَاحِبُوکَ[آنچنان بامردم دوستی کن که میخواهی باتوآنگونه کنند.++++معلم بلاگ++++یامستعان/[منفور خداوند چیست؟] حضرت امام رضا(ع) میفرمایند: ]اِنَّ اللهَ یُبْغِضُ الْقِیلَ وَالْقَالَ وَاِضَاعَةَ الْمَال ِ [.؛درنظرخداوندگفتگووجدال(وقت راتلف کردن)وتباه کردن مالمنفور است.]یامستعان/[آنکس که دین ندارد شرم ندارد] حضرت امام حسن مجتبی (ع) میفرمایند: ]لَا اَدب لِمَنْ لَا عَقْلَ لَهُ وَ لَامُرُوَّةَ لِمَنْ لَاهِمَّةَ وَ لَاحَیَاءَ لِمَنْ لَادِینَ لَهُ .[ آنکس که عقل ندارد ،ادب ندارد وآنکس که همت  ندارد جوانمردی ندارد وآنکس که دین ، شرم ندارد.++++معلم بلاگ++++بسم الله الرحمن الرحیم ][میلاد مسعود حضرت احمدبن موسی شاهچراغ(ع)مبارک باد ] معلم بلاگ،میلاد مسعودحضرت احمدبن موسی شاهچراغ (ع) را به پیشگاه حضرت مهدی(عج) تبریک وتهنیت میگوید.++++معلم بلاگ++++بسم الله الرحمن الرحیم ]میلاد مسعود جضرت امام رضا (ع)مبارکجای بسی خوشبختی است که معلم بلاگ سالروز پر میمنت میلاد مسعود و خجسته اثر امام هشتم مسلمانان جهان ومایه برکت ایران اسلامی را به همه مسلمانان عالم بخصوص هموطنان عزیز و ایرانیان گرامی در هرجای این عالم خاکی تبریک عرض نموده و برای همه آنان و همه آزادگان در سراسر گیتی آرزوی موفقیت و بهروزیدارد .امید آن داریم تا با پیروی از آن امام بزرگوار و معدن علم و دانش قدمهایی بس بلند و اساسی در راه –ساختن ایران عزیز برداریم.چه زیباست که به این مناسبت به سیره آن امام سرشار از معنویت و علم و صفا بپردازیم باشد که خداوند تیزدر این کار خیرو در صراط مستقیم الهی یار و یاور ما باشد.البته کارهای بزرگ معمولا مسکلات زیاد دارد پس باید در راه این هدف متعالی رنج ها برد و زحمتها کشید تاثمره آن به بار نشیند.ولی ما به جهت ساختن جامعه فاضله اسلامی و نمونه که الگوی دیگر مسلمانان ودیگر کشورهای جهان استوظیفه ای بس بزرگ و الهی بر دوش داریم پس دچار یأس نباید شد و باید بخاطر خودمان و فرزندانمان و دیگرایرانیان و مردم موحددنیا با شجاعت و پشتکار به سازندگی بپردازند.چراکه وعده خداوند نزدیک است و انشاءالله پیروزی ازآن ماست.الیس صبح بقریب.++++معلم بلاگ++++++++معلم بلاگ++++++++*بسم الله الرحمن الرحیم ][دوستی بامردم ] حضرت پیامبر اسلام (ص) میفرمایند: ]بهترین کارها بعداز ایمان به خدا[دوستی بامردم است++++معلم بلاگ++++++++*بسم الله الرحمن الرحیم ][عبادت اندیشه در امر الله است] حضرت امام رضا (ع) میفرمایند:[لَیْسَ الْعِبَادَةُ کَثْرَةُ الصِّیَام  ِوَالصَّلوةِ وَ اِنَّمَاالْعِبَادَةُ کَثْرَةُ التَّفَکُّر ِفِی اَمْر  ِاللهِ.] نمازوروزه زیاد عبادت نیست.بلکه عبادت اندیشه زیاد و فکردرباره امرآفزینش است.[++++معلم بلاگ++++*بسم الله الرحمن الرحیم ][کمال از طریق مشورت ]حضرت امام حسن مجتبی (ع) میفرمایند: ]مَاتَشَاوَرَقَومٌ اِلَّاهُدُوااِلَی رُشْد ِهِمْ [هرجماعتی که به مشورت با یکدیگر وهمفکری پرداختند بهکمال رسیدند.]++++معلم بلاگ++++یامستعان/[پیوند ولو با یک قطره آب] حضرت امام رضا(ع) میفرمایند: ]صِلْ رَحِمَکَ وَلَوْبشَرْبَه ٍمِنَ الْمَاءِ [.؛خویشاوندی راپیوندده.اگرچه بایک قطره آب باشد.]++++معلم بلاگ++++یامستعان/[راه دوستی] حضرت امام حسن مجتبی (ع) میفرمایند: ]اَلْقَر ِیبُ مَنْ قَرَّبَتْهُ الْمَوَدَّةُ وَاِنْ بَعُدَ [آنکس به تونزدیکتراست که ازراه دوستی باتونزدیک باشد اگرچه خویش تونباشد.] ++++معلم بلاگ++++یامستعان/[ پَستی ؛تشکر نکردنه ]حضرت امام حسن مجتبی (ع) میفرمایند: ] اَللُّوْءمُ اَنْ لَاتَشْکُر ِ النِّعْمَةَ [پستی آنست که نعمت را ناسپاسی کنی.]++++معلم بلاگ++++

++++*

دسته ها :
شنبه شانزدهم 8 1388
X