+++

+++

بسم الله الرحمن الرحیم

+++

[قلب جایگاه قرآن است]

حضرت پیامبراسلام(ص)میفرمایند:

[خداوند قلبی راکه جایگاه قرآن باشد]

[عذاب نمیکند.]

+++

معلم بلاگ

+++

یا حی یا قیوم

[عیدفطر مبارک]

[یک ماه مهمانی خداوند متعال سرانجام

به پایان رسید و عید سعیدفطر فرارسید و ماه شوال آغاز گشت . ]

[عید خجسته فطر بر روزه داران مبارکباد]

[انشاءالله که به کمک خداوند بزرگ بتوانیم از آنچه که دراین ماه برای آخرت خویش ذخیره کرده ایم در تغییر رفتار خود در سایرماههای سال استفاده کنیم و بهره ای کامل از رمضان خویش ببریم.]

+++

معلم بلاگ

+++

+++

یاارحم الراحمین

[محکومیت جنایتکاران صهیونیست]

[حمله جنایتکاران را به غزه مظلوم محکوم نموده و از آزادگان جهان خواستار کمک و یاری به ستمدیدگان فلسطینی هستیم که رسول گرامی اسلام فرمودند

مَن اَصبَح وَ لَم یَهتِم َ به اُمور المُسلِمین

فلَیسَ به مُسلِم .

[هرکس که بیدار گردد و به امور مسلمانان نپردازد.مسلمان نیست.]

[پس ای آزادگان گیتی به یاری حق برخیزید و جهان را ظلم و شرک و کفر رهایی بخشید و حق را جانشین آن سازید که آمدن مهدی عزیز فاطمه(س) نزدیک است و یاری شما را می طلبد. ]

+++

معلم بلاگ +++

یاارحم الراحمین

مسجدامام علی(ع)

[با همت مؤمنان گلستانی مسجد امام ]

[علی(ع) در ساختمان ناتمام خویش با ]

[اعمال شبهای ماه مبارک رمضان کار خود را با یاری حق تعالی آغاز نمود. ]

+++

معلم بلاگ

+++ +++

یاارحم الراحمین

[پذیرش پوزش ]

 حضرت پیامبراسلام(ص)میفرمایند:

[اگر کسی پوزش حواست بهتراست که]

[بپذیرید:اگرچه دروغ یا راست بگوید.]

+++

معلم بلاگ

+++ +++

یاارحم الراحمین

[محکومیت هتک حرمت قرآن کریم ]

[معلم بلاگ: اهانت به قرآن کریم را ]

[شدیدا ً محکوم نموده و به عاملان و ]

[تحریک کنندگان استکبار گوش زد میکند]

[که: آیا دوست دارید که کتاب مقدس ]

[شما چنین شود؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟]

[پس چرا کاری را که شما خود دوست ]

[نمیدارید برای دیگران ؛نیکو میپندارید ؛ ]

[به دیگران تهمت نزنید و به قرآن کریم ]

[و مقدس 5/1میلیارد مسلمان بی احترامی نکنید و عاملان این عمل زشت]

[را تحویل دهید تادر دادگاه اسلامی محاکمه و مجازات گردند تا پس از تحقیقات از آنان حقیقت آشکار گردد ]

[البته اگر خود شما در این عمل زشت]

[شریک نباشید مجرمان اهانت کننده به]

[قرآن را تحویل میدهید.]

[که اگر شریک مجرمان باشید از تحویل]

[مجرمان به پلیس بین اللمل و کشورها]

[ی اسلامی خودداری میکنیدکه تصورما]

همین است که شما دستتان در دست دشمنان قرآن است وگرنه پلیس شما نمی گذاشت که این عمل زشت را انجام دهند.انشاءالله که قرآن خود بحول و قوه الهی جوابتان را بدهد و خوار و نابودتان کند.چنانکه سپاه ابرهه را اصحاب فیل به امر خداوند قادر متعال چنین کردند. ]

+++

معلم بلاگ

+++ +++

بسم الله الرحمن الرحیم

+++

[قلب جایگاه قرآن است]

حضرت پیامبراسلام(ص)میفرمایند:

[خداوند قلبی راکه جایگاه قرآن باشد]

[عذاب نمیکند.]

+++

معلم بلاگ

+++

یا حی یا قیوم

[عیدفطر مبارک]

[یک ماه مهمانی خداوند متعال سرانجام

به پایان رسید و عید سعیدفطر فرارسید و ماه شوال آغاز گشت . ]

[عید خجسته فطر بر روزه داران مبارکباد]

[انشاءالله که به کمک خداوند بزرگ بتوانیم از آنچه که دراین ماه برای آخرت خویش ذخیره کرده ایم در تغییر رفتار خود در سایرماههای سال استفاده کنیم و بهره ای کامل از رمضان خویش ببریم.]

+++

معلم بلاگ

+++

یاارحم الراحمین

[محکومیت جنایتکاران صهیونیست]

[حمله جنایتکاران را به غزه مظلوم محکوم نموده و از آزادگان جهان خواستار کمک و یاری به ستمدیدگان فلسطینی هستیم که رسول گرامی اسلام فرمودند

مَن اَصبَح وَ لَم یَهتِم َ به اُمور المُسلِمین

فلَیسَ به مُسلِم .

[هرکس که بیدار گردد و به امور مسلمانان نپردازد.مسلمان نیست.]

[پس ای آزادگان گیتی به یاری حق برخیزید و جهان را ظلم و شرک و کفر رهایی بخشید و حق را جانشین آن سازید که آمدن مهدی عزیز فاطمه(س) نزدیک است و یاری شما را می طلبد. ]

+++

معلم بلاگ

+++

یاارحم الراحمین

مسجدامام علی(ع)

[با همت مؤمنان گلستانی مسجد امام ]

[علی(ع) در ساختمان ناتمام خویش با ]

[اعمال شبهای ماه مبارک رمضان کار خود را با یاری حق تعالی آغاز نمود. ]

+++

معلم بلاگ

+++

یاارحم الراحمین

[پذیرش پوزش ]

 حضرت پیامبراسلام(ص)میفرمایند:

[اگر کسی پوزش حواست بهتراست که]

[بپذیرید:اگرچه دروغ یا راست بگوید.]

+++

معلم بلاگ

+++

یاارحم الراحمین

[محکومیت هتک حرمت قرآن کریم ]

[معلم بلاگ: اهانت به قرآن کریم را ]

[شدیدا ً محکوم نموده و به عاملان و ]

[تحریک کنندگان استکبار گوش زد میکند]

[که: آیا دوست دارید که کتاب مقدس ]

[شما چنین شود؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟]

[پس چرا کاری را که شما خود دوست ]

[نمیدارید برای دیگران ؛نیکو میپندارید ؛ ]

[به دیگران تهمت نزنید و به قرآن کریم ]

[و مقدس 5/1میلیارد مسلمان بی احترامی نکنید و عاملان این عمل زشت]

[را تحویل دهید تادر دادگاه اسلامی محاکمه و مجازات گردند تا پس از تحقیقات از آنان حقیقت آشکار گردد ]

[البته اگر خود شما در این عمل زشت]

[شریک نباشید مجرمان اهانت کننده به]

[قرآن را تحویل میدهید.]

[که اگر شریک مجرمان باشید از تحویل]

[مجرمان به پلیس بین اللمل و کشورها]

[ی اسلامی خودداری میکنیدکه تصورما]

همین است که شما دستتان در دست دشمنان قرآن است وگرنه پلیس شما نمی گذاشت که این عمل زشت را انجام دهند.انشاءالله که قرآن خود بحول و قوه الهی جوابتان را بدهد و خوار و نابودتان کند.چنانکه سپاه ابرهه را اصحاب فیل به امر خداوند قادر متعال چنین کردند. ]

+++

معلم بلاگ

+++

یاارحم الراحمین

 

+++

یاارحم الراحمین

مسجدامام علی(ع)

[با همت مؤمنان گلستانی مسجد امام ]

[علی(ع) در ساختمان ناتمام خویش با ]

[اعمال شبهای ماه مبارک رمضان کار خود را با یاری حق تعالی آغاز نمود. ]

+++

معلم بلاگ

+++

یاارحم الراحمین

مسجدامام علی(ع)

[با همت مؤمنان گلستانی مسجد امام ]

[علی(ع) در ساختمان ناتمام خویش با ]

[اعمال شبهای ماه مبارک رمضان کار خود را با یاری حق تعالی آغاز نمود. ]

+++

معلم بلاگ

+++

دسته ها :
جمعه بیست و ششم 6 1389

+++

یاارحم الراحمین

مسجدامام علی(ع)

[با همت مؤمنان گلستانی مسجد امام ]

[علی(ع) در ساختمان ناتمام خویش با ]

[اعمال شبهای ماه مبارک رمضان کار خود را با یاری حق تعالی آغاز نمود. ]

+++

معلم بلاگ

+++

دسته ها :
جمعه بیست و ششم 6 1389
X