صفحه ها
دسته
لینکستان
آرشیو
آمار وبلاگ
تعداد بازدید : 80583
تعداد نوشته ها : 136
تعداد نظرات : 3
Rss
طراح قالب
موسسه تبیان
 بسم الله الرحمن الرحیم ][مروّت] حضرت امام حسن مجتبی (ع) میفرمایند: ] قِیلَ مَاالْمُرُوَّةُ؟ قَالَِفْظُ الدِّین ِوَ اِعْزَازُالنَّفْس ِوَ لِینُ الْکَنَف ِوَتَعَهُّد ِالصَّنِیعَةِ وَاَدَاءُ الْحُقوق ِ [پرسیدند:مروت چیست؟فرمود:نگهداری دین.وعزت نفس. ومداراکردن باخلق . و پای بند انجام کارخوب بودن . و حقوقدیگران را رعایت کردن.]++++**بسم الله الرحمن الرحیم ][بهترین بندگان] حضرت پیامبراعظم (ص) میفرمایند: ] بهترین بندگان خوش اخلاقترین آنهاست[++++معلم بلاگ++++یامستعان/[رابطه طول عمر با گذشت]حضرت پیامبراسلام (ص)میفرمایند:]هرکه گذشت بیشتری داشته باشد عمرش      طولانی تر میشود]++++معلم بلاگ++++++++**بسم الله الرحمن الرحیم ][در حضور شخص با القاب] حضرت امام رضا (ع) میفرمایند: ] اِذَا ذَکَرْتَ الرَّجُلَ وَهُوَحَاضِرٌفَکَنَّهِ [.؛هرگاه درحضورشخص ازاواسم بردی باالقاب وعناوین اسمببر(اسم کوچک اورامگوی).]++++معلم بلاگ++++بسم الله الرحمن الرحیم ][دلیری] حضرت امام حسن مجتبی (ع) میفرمایند: ] اَلنَّجْدَةَُلذَّبُ عَن ِالْجَار ِوَالْصَّبْرُفِی الْمَواطِن ِ [دلیری:دفاع ازهمسایه وپایداری درمیدان کارزار است.]++++معلم بلاگ++++یامستعان/[سکوت و جلب محبت دیگران]حضرت امام رضا (ع) میفرمایند: ]اَلصُّمْتُ تَکْسِبُ الْمَحَبَّةَ اِنَّهُ دَلِیلٌ عَلَی کُلّ ِخَیْر  ٍ [.؛سکوت وسیله ای برای جلب محبت دیگران وراهنمای خوبیهاست.]++++معلم بلاگ++++بسم الله الرحمن الرحیم ][کَرَم] حضرت امام حسن مجتبی (ع) میفرمایند: ] اَلْکَرَمَُلْإبْتِدَاءُبالْعَطِیَّةِ قَبْلَ الْمَسْأَلَةِ [کرم داشتن:آنست که پیش ازسوال ببخشی.]++++معلم بلاگ++++بسم الله الرحمن الرحیم ][شرف] حضرت امام حسن مجتبی (ع) میفرمایند: ]اَلشَّرَفُُوافقَةُ الْاِخْوان ِ [شرف همراهی بادوستان است.]++++معلم بلاگ++++بسم الله الرحمن الرحیم ][سفاهت] حضرت امام حسن مجتبی (ع) میفرمایند: ]اَلسَّفَهُِتِّباعُ الدُّنَاةَ وَمُصَاحَبَةُ الْغُواةَ [سفاهت:پیروی فرومایگان ودوستی باگمراهان است.]++++معلم بلاگ++++بسم الله الرحمن الرحیم ][بیناترین چشمها] حضرت امام حسن مجتبی (ع) میفرمایند: ]اِنَّ اَبْصرَالْاَبْصَار  ِمَانَفَذَفِی الْخَیْر  ِمَذْهَبُهُ [بیناترین چشمهاآن است که درراه خیربکارافتد.]++++معلم بلاگ++++بسم الله الرحمن الرحیم ][شنواترین گوشها] حضرت امام حسن مجتبی (ع) میفرمایند: ]اِنَّ اَسْمَعَ الْاَسْمَاع ِمَاوَعَی التَّذْکِیرَوَانْتَفَعَ بهِ [شنواترین گوشهاآن است که از اندرزونصیحت پندپذیرد.]++++معلم بلاگ++++بسم الله الرحمن الرحیم ][خودخواهی مانع پند پذیری] حضرت امام حسن مجتبی (ع) میفرمایند: ]بَیْنَکُمْ وَبَیْنَ الْمَوْعِظَةِ حِجَابُ الْعِزَّةِ [مانع شما ازپذیرش پند و اندرز خودخواهی است.]++++معلم بلاگ++++بسم الله الرحمن الرحیم ][گذشتگان] حضرت امام حسن مجتبی (ع) میفرمایند: ]إتَّعِظُوابالْعِبَر  ِوَاعْتَبرُوا بالْأثَر  ِ [ازگذشته عبرت بگیریدوازآثارگذشتگان پند.++++معلم بلاگ++++بسم الله الرحمن الرحیم ][راه عقل] حضرت امام حسن مجتبی (ع) میفرمایند: ]بالْعَقْل ِتُدْرَکُ الدَّارَانِ جَمیعا".؛[ازراه اندیشه وعقل.دنیاوآخرت بدست میاید.]++++معلم بلاگ++++بسم الله الرحمن الرحیم ][خودپسندی] حضرت امام حسن مجتبی (ع) میفرمایند: ]لَاوَحْشَةَ اَشَدُّمِنَ الْعُجْبِ[هیچ تنهایی وحشتناکتر ازخودپسندی نیست.]++++معلم بلاگ++++بسم الله الرحمن الرحیم ][ثروت بیکران] حضرت امام حسن مجتبی (ع) میفرمایند: ]لَاغِنَی اَکْبَرُمِنَ الْعَقْل ِ [هیچ ثروتی.بزرگترازعقل نیست.]++++معلم بلاگ++++بسم الله الرحمن الرحیم ][نادانی] حضرت امام حسن مجتبی (ع) میفرمایند: ]لَافقْرَ مِثْلُ الْجَهْل ِ [هیچ فقری چون جهل(فقرعلمی) نیست.]++++معلم بلاگ++++بسم الله الرحمن الرحیم ][خوش اخلاقی] حضرت امام حسن مجتبی (ع) میفرمایند: ]لَاعَیْشَ اَلَذُّمِنْ حُسْن ِ الْخُلْق ِ [هیچ چیزمانند خوش خلقی زندگی را شیرین نمی    کند.++++معلم بلاگ++++بسم الله الرحمن الرحیم ][تعلیم و تعلّم ] حضرت امام حسن مجتبی (ع) میفرمایند: ]عَلِّم  ِالنَّاسَ عِلْمَکَ وَتَعَلَّمْ عِلْمَ غَیْر ِکَ [دانش خودرابدیگران بیاموزوخود دانش دیگران را یاد گیر.++++معلم بلاگ++++بسم الله الرحمن الرحیم ][حسود] حضرت امام حسن مجتبی (ع) میفرمایند: ]مَارَاَیْتُ ظَالِما ًاَشْبَهُ بمَظْلُوم  ٍمِنْ حَاسِد ٍ [هرگز ظالمی راندیدهام که چون مظلوم باشد.مگرحسود.]++++معلم بلاگ++++بسم الله الرحمن الرحیم ][لزوم عفت پاکدامنی برای روزی حلال] حضرت امام حسن مجتبی (ع) میفرمایند: ]لَیْسَتِ الْعِفَّةُ بدَافِعَةٍ رِزْقا"وَلَاالْحِرْصُ بجَالِب ٍفَضَلا"[عفت وپاکدامنی مانع روزی نخواهدبود.چنانکه حرص موجبروزی بیشتر نخواهدشد.]++++معلم بلاگ++++بسم الله الرحمن الرحیم ][حسن المعاشرة] حضرت امام حسن مجتبی (ع) میفرمایند: ]رَاسُ الْعَقْل ِمُعَاشَرَةُ النَّاس ِبالْجَمِیل ِ [کمال عقل بخوبی معاشرت کردن با مردم است.]++++معلم بلاگ++++بسم الله الرحمن الرحیم ][وفاداری در سختی] حضرت امام حسن مجتبی (ع) میفرمایند: ]ألْاِخَاءُاَلْوَفَاءُفِی الشِدَّةِ وَالرَّخَاءِ [برادری یعنی وفاداری درگشایش سختی.]++++معلم بلاگ++++بسم الله الرحمن الرحیم ][تملک نفس حلم است] حضرت امام حسن مجتبی (ع) میفرمایند: ]اَلْحِلْمُ کَظْمُ الْغَیْظ ِوَمِلْکُ النَّفْس ِ [حلم یعنی فرو خوردن خشم و خویشتن داری(تملک نفس)]++++معلم بلاگ++++بسم الله الرحمن الرحیم ][بهره نبردن حرمان است] حضرت امام حسن مجتبی (ع) میفرمایند: ]اَلْحِرْمَانُ تَرْکُ حَظِّکَ وَقدْ عُر ِضَ عَلَیْکَ]محرومیت آنست که ازبهره خویشتن چشم پوشی درحالیکه برتوعرضه شده است.[++++معلم بلاگ++++بسم الله الرحمن الرحیم ][امتحان اندیشمندی] حضرت امام حسن مجتبی (ع) میفرمایند: ]لَا یُعْرَفُ الرَّأیُ اِلَّا عِنْدَالْغَضَب ِ [اندیشمندبودن تنها بهنگام خشم معلوم میشود.]++++معلم بلاگ++++بسم الله الرحمن الرحیم ][اولویت واجبات] حضرت امام حسن مجتبی (ع) میفرمایند: ]اِذَا اَضَرَّتِ النَّوافِلُ بالْفَر ِیضَةِ فارْفَضُوهَا [هرگاه انجام مستحبات به واجبات لطمه بزند از آن چشم پوشی کن.]++++معلم بلاگ++++بسم الله الرحمن الرحیم ][نادان سبک سر] حضرت امام حسن مجتبی (ع) میفرمایند: ]اَلسَّفِیهُ الْاَحْمَقُ فِی مَالِهِ الْمُتَهَاو ِنُ فِی عِرْضِهِ یُشْتَمُ فلَایُجِیبُ [نادان سبک سری که مال خودرابهدرمیدهدودرحفظ آبرویخودسستی میکند.هرگاه بوی دشنام دهندجواب نمیدهد.]++++معلم بلاگ++++بسم الله الرحمن الرحیم ][توشه از زندگی مومن] حضرت امام حسن مجتبی (ع) میفرمایند: ]اِنَّ الْمُؤْمِنَ یَتَزَوَّدُوَالْکَافِرَیَتَمَتَّعُ [مومن از زندگی توشه برمیگیردوکافربه همین لذت آنیخشنود است.]++++معلم بلاگ++++بسم الله الرحمن الرحیم ][کم حرفی]حضرت امام رضا (ع) میفرمایند: ]اَلصُّمْتُ بَابٌ مِنْ اَبْوَابِ الْحِکْمَةِ ].؛سکوت و کم حرفی یکی از راه های دریافت علم و دانش است[[++++معلم بلاگ++++بسم الله الرحمن الرحیم ][تفکر در آفرینش] حضرت امام رضا (ع) میفرمایند: ]لَیْسَ الْعِبَادَةُ کَثْرَةُ الصِّیَام  ِوَالصَّلوةِ وَ اِنَّمَاالْعِبَادَةُ کَثْرَةُ التَّفَکُّر ِفِی اَمْر  ِاللهِ.] نمازوروزه زیاد عبادت نیست.بلکه عبادت اندیشه زیاد و فکردرباره امرآفزینش است.[[++++معلم بلاگ+++++++یا ارحم الرّاحمین] سبب بیچارگی مردم [حضرت امام حسن مجتبی (ع) میفرمایند: ]هَلَاکُ النَّاس ِفِی ثَلَاثَه ٍَلْکِبْرُ وَالْحِرْصُ وَالْحَسَدُ [سه خوی سبب بیچارگی مردم است:تکبر.حرص.وحسد.]++++معلم بلاگ++++بسم الله الرحمن الرحیم ]]همیشه گشاده دست باش[حضرت امام حسن مجتبی (ع) میفرمایند: ]السَّماحَُلْبَذْلُ فِی السَّرّآءِوَالضَّرّآءِ [گشاده دست بودن آن است که درهرحال.چه سختی وچه گشایش.بذل وبخشش کنی.].+++وبلاگ معلم+++Moallemblog+++بسم الله الرحمن الرحیم ][بخیل؛دروغگو؛افسرده] حضرت امام رضا (ع) میفرمایند: ]لَیْسَ لِبَخِیل ٍرَاحَةٌ وَ لَا لِحَسُود ٍلَذَّةٌ وَلَا لِکَذُوب ٍمُرُوَّةٌ وَلَا لِمَلُولٍ وَفاءٌ [.؛بخیل آسایش فکر نخواهدداشت.وحسوداز زندگی خودلذتنمیبرد . دروغگو مردانگی ندارد . افسرده سر قول خود نمی ایستد.].+++وبلاگ معلم+++Moallemblog+++یا ارحم الرّاحمین ] [ به ][ حضرت امام علی علیه السلام میفرمائید : برای قلبهای ضعیف دارویی مانند «به» کم است. «به» به قلب قوت بخشدو ترس را از دلها بزداید. ] .+++وبلاگ معلم+++Moallemblog+++بسم الله الرحمن الرحیم ][توجه به خیرو شر اعمال] حضرت امام رضا (ع) میفرمایند: ]مَنْ حَاسَبَ نَفْسَهُ رَبحَ وَمَنْ غَفَلَ عَنْهَا خَسِرَ [.؛هرکس به خیر و شر اعمال خود توجه داشت اززندگی بهره مندخواهدشدووهرکس ازخودبیخودشدزیان خواهد دید.].+++وبلاگ معلم+++Moallemblog+++بسم الله الرحمن الرحیم ][حفظ آبرو ] حضرت امام رضا (ع) میفرمایند: ]اَفْضَلُ الْمَال ِمَاوَقِیَ بهِ الْعِرْضُ [.؛بهترین اموال آن است که برای حفظ آبرو صرف شود.].+++وبلاگ معلم+++Moallemblog+++یا اکرم الاکرمین ][باقلا ] حضرت امام صادق (ع) میفرمایند: ]« باقلا » مغز سر را نیرو بخشد و خون را افزون کند وجدار های معده را آلایش فرو شوید. ] وبلاگ معلم+++Moallemblog+++بسم الله الرحمن الرحیم ][خودشناسی] حضرت امام رضا (ع) میفرمایند: ]اَفْضَلُ الْعَقْل ِمَعْر ِفَةُ الْاِنْسَان ِنَفْسَهُ [.؛ارزنده ترین مرحله خرد.خودشناسی است.].+++وبلاگ معلم+++Moallemblog+++بسم الله الرحمن الرحیم ][عذابِ دوستی با نادان] حضرت امام رضا (ع) میفرمایند: ]صَد ِیقُ الْجَاهِل ِفِی تَعَب ٍ [.؛کسیکه بانادان دوست باشدپیوسته درعذاب است.].+++وبلاگ معلم+++Moallemblog+++
دسته ها :
شنبه شانزدهم 8 1388
X