+++ 870507

بسم الله الرحمن الرحیم

جناب آقای نوروزی

ریاست محترم سازمان آموزش و پرورش

استان گلستان

سلام علیکم:

احتراما"به استحضارمیرساندبه استنادنامه شماره

1649-128مورخ21/2/87این سازمان به شرکتهای

تعاونی عدالت شهرستانی وبراساس نامه شماره

342مورخ15/2/87دبیرمحترم ستادمرکزی توزیع سهام عدالت حق عضویت قابل پرداخت درتعاونی

های سهام عدالت یازده شهرستان صرفا"1000

ریال(یکهزار ریال)بوده وضرورتا"باید به حساب تعاونی

های عدالت واریزگردد و رکتهای تعاونی عدالت شهرستانی حق دریافت وجوهی اضافه تر از مبلغ

فوق الذکر هنگام ثبت نام ازمشمولین راندارند.     

خواهشمنداست دستورفرمائید موضوع ازطریق ادارات شهرستانی به اطلاع مشمولین رسانده شود.

اسماعیل مهدوی نیا

رئیس سازمان اموراقتصادی و دارائی استان گلستان

3274-128مورخ30/3/87

رونوشت:

-جناب آقای عرب مفردمدیرآموزش وپرورش گرگان عطف به نامه شماره5/10105مورخ13/3/87

-کانون بازنشستگان آموزش وپرورش گرگان عطف به نامه 196مورخ21/3/87 جهت استحضار

-شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت گلستان جهت اطلاع و اقدام لازم.

-واحداقتصادی سازمان جهت اطلاع و اقدام لازم .

-واحد رایانه سازمان جهت اطلاع و اقدام لازم .

- کارشناس حقوقی سازمان جهت اطلاع و اقدام لازم

++++++++++++

معلم بلاگ

+++


دسته ها :
يکشنبه ششم 5 1387
X